☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Dzierżoniów
Herb Urząd Gminy Dzierżoniów

Środa 18.09.2019

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Referat Organizacyjno - Administracyjny i Spraw Obywatelskich


Referat Organizacjno-Administracyjny i Spraw Obywatelskich
Kierownik referatu: Ryszard Brzeski
Adres: 58-200 Dzierżoniów, ul. Piastowska 1 , pokój 211 (I piętro)
Telefon: 74 832 56 97
Poczta elektroniczne (e-mail): sekretarz@ug.dzierzoniow.pl
Zgodnie z regulaminem urzędu:

§ 28

Do zadań Referatu Organizacyjno-Administracyjnego i Spraw  Obywatelskich należy zapewnienie obsługi organizacyjnej i administracyjnej Wójtowi i Zastępcy Wójta, administracyjno-gospodarczej Urzędu, administracyjnej Rady i jej Komisji, prowadzenie spraw osobowych pracowników Urzędu, kancelaryjno-technicznych, związanych z obronnością kraju, a w szczególności:

 1. przyjmowanie, wysyłanie i rozdzielanie korespondencji na zewnątrz i wewnątrz Urzędu oraz prowadzenie jej ewidencji ,
 2. prowadzenie rejestru skarg, wniosków i listów wpływających do Urzędu oraz innej dokumentacji w tym zakresie,
 3. przygotowywanie pomieszczeń i obsługa - w tym protokołowanie spotkań i zebrań organizowanych przez Wójta lub jego Zastępcę
 4. prenumerata czasopism i dzienników urzędowych,
 5. nadzór nad przechowywaniem pieczęci urzędowych,
 6. prowadzenie archiwum zakładowego i przekazywanie akt do archiwum państwowego,
 7. przyjmowanie interesantów zgłaszających skargi i wnioski oraz organizowanie ich kontaktów z Wójtem, Zastępca Wójta lub Sekretarzem bądź kierowanie do właściwych Referatów,
 8. utrzymywanie porządku i czystości w pomieszczeniach  zajmowanych przez Urząd,
 9. prowadzenie adaptacji, remontów i napraw oraz konserwacja budynku, pomieszczeń Urzędu i sprzętu biurowego,
 10. analiza kosztów funkcjonowania Urzędu oraz dbanie o terminowe uiszczanie opłat z tym związanych,
 11. zaopatrywanie Urzędu w niezbędny sprzęt i wyposażenie, w tym materiały biurowe i kancelaryjne,
 12. zaopatrywanie Urzędu w niezbędne druki i formularze,
 13. zadania związane z ochroną przeciwpożarową Urzędu,
 14. przygotowywanie we współpracy z właściwymi merytorycznie Referatami materiałów  dotyczących projektów uchwał Rady, jej komisji oraz innych materiałów na posiedzenia i obrady tych organów, oraz przechowywanie uchwał podejmowanych przez organy Gminy,
 15. przekazywanie korespondencji do i od Rady, jej komisji oraz poszczególnych radnych,
 16. przygotowywanie materiałów do projektów planów pracy Rady,
 17. podejmowanie czynności organizacyjnych związanych z przeprowadzaniem sesji, zebrań, posiedzeń i spotkań Rady oraz jej komisji,
 18. protokołowanie sesji, posiedzeń, zebrań i spotkań,
 19. prowadzenie rejestru uchwał, zarządzeń i innych postanowień Rady, komisji Rady oraz Wójta,
 20. prowadzenie rejestru wniosków, zapytań i interpelacji składanych przez radnych,
 21. organizowanie szkoleń radnych,
 22. prowadzenie dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz akt osobowych pracowników Urzędu oraz innych jednostek organizacyjnych Gminy,
 23. planowanie oraz organizowanie szkoleń i doskonalenia zawodowego pracowników,
 24. prowadzenie procedur związanych z okresową oceną pracowników,
 25. przygotowywanie materiałów umożliwiających podejmowanie czynności  z zakresu prawa pracy,
 26. przygotowywanie projektów planów urlopów wypoczynkowych,
 27. zapewnianie warunków do prowadzenia działalności socjalnej Urzędu jako pracodawcy,
 28. przygotowywanie i wydawanie świadectw pracy,
 29. ewidencja czasu pracy pracowników,
 30. kompletowanie wniosków emerytalno - rentowych,
 31. okresowa analiza stanu bhp,
 32. stwierdzanie zagrożeń zawodowych,
 33. przeprowadzanie kontroli warunków pracy,
 34. zgłaszanie wniosków dotyczących poprawy stanu bhp,
 35. przygotowywanie projektów wewnętrznych zarządzeń i instrukcji dotyczących bhp,
 36. rejestracja, kompletowanie i przechowywanie dokumentów dotyczących wypadków przy pracy, chorób zawodowych oraz wyników badań środowiska pracy,
 37. udział w dochodzeniach powypadkowych,
 38. wydawanie dokumentów stwierdzających tożsamość,
 39.  współpraca z mediami, organizowanie kontaktów medialnych i prasowych Wójta,
 40. organizacja i prowadzenie serwisu internetowego Gminy,
 41. opracowywanie dokumentacji do projektów, konkursów i przedsięwzięć organizacyjnych, w których Gmina jest organizatorem lub uczestnikiem, a udział może być elementem promocji,
 42. dbałość o właściwy wizerunek medialny Gminy,
 43. monitorowanie informacji ukazujących się w mediach i bieżące reagowanie na nieprawidłowości  poprzez zamieszczanie sprostowań, wyjaśnień i komentarzy,
 44. administrowanie zasobami ewidencji ludności, w tym:
  1. prowadzenie rejestru mieszkańców zameldowanych na pobyt stały i czasowy oraz ewidencji komputerowej i ich aktualizacja na podstawie zgłoszeń meldunkowych,
  2. przyjmowanie zgłoszeń zameldowania na pobyt stały i czasowy oraz zgłoszeń wymeldowania,
  3. sprawy związane z nadawaniem i wymianą numeru ewidencyjnego /PESEL/,
  4. prowadzenie procedur związanych z wydawaniem dowodów osobistych
  5. ewidencjonowanie aktów urodzeń, małżeństw i zgonów,
  6. wydawanie poświadczeń i zaświadczeń o zameldowaniu,
  7. bieżąca aktualizacja rejestru wyborców,
  8. sporządzanie wykazów z ewidencji ludności na wniosek placówek oświatowych, policji, władz wojskowych i innych instytucji i urzędów zgodnie z obowiązującymi przepisami,
  9. prowadzenie postępowania administracyjnego na wniosek strony lub z urzędu w zakresie zameldowań i wymeldowań,
  10. sporządzanie sprawozdawczości statystycznej w zakresie ewidencji ludności,
 45. realizacja obowiązków wynikających z postępowań cywilnych i karnych, w tym:
  1. przyjmowanie i wywieszanie zarządzeń i ogłoszeń sądowych oraz obwieszczeń komorniczych,
  2. udzielanie informacji adresowych i innych w zakresie dopuszczonym prawem,
 46. przygotowywanie decyzji na przeprowadzenie zbiórek publicznych na terenie Gminy lub jej części,
 47. nadzorowanie spełniania przez organizatorów imprez  ustawowych warunków ich organizacji ,
 48. przyjmowanie zawiadomień o imprezach organizowanych na terenie gminy,
 49. przygotowanie ludności i mienia komunalnego na wypadek wojny,
 50. współdziałanie z organami wojskowymi,
 51. rejestracja i pobór,
 52. prowadzenie spraw związanych ze szczególnymi uprawnieniami żołnierzy i członków ich rodzin,
 53. tworzenie formacji obrony cywilnej,
 54. realizacja świadczeń na rzecz obrony,
 55. planowanie i organizacja działań reagowania kryzysowego,
 56. nadzór nad ochroną obiektu i informacji niejawnych,
 57. tworzenie i aktualizacja informacji w ramach Biuletynu Informacji Publicznej oraz udzielanie pomocy merytorycznej edytorom i redaktorom BIP,
 58. nadzór nad funkcjonowaniem organizacji i stowarzyszeń, które otrzymują dotacje lub wsparcie finansowe,
 59. uczestniczenie w planowaniu imprez, których gmina jest organizatorem lub jej uczestnictwo jest elementem polityki regionalnej,
 60. udział w organizowaniu imprez kulturalnych i działania na rzecz rozwoju kulturalnego Gminy,
 61. propagowanie sportu powszechnego poprzez organizację masowych imprez sportowych i wspieranie tego typu działań,
 62. organizowanie współpracy Gminy z zagranicą.,
 63. obsługa kancelaryjna Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
 64. przygotowywanie procedur związanych z naborem na wolne stanowiska urzędnicze,
 65. współpraca z Referatem Finansowo-Budżetowym w zakresie planowania środków na wynagrodzenia oraz planowanie zatrudnienia,
 66. zarządzanie sprzętem i oprogramowaniem komputerowym,
 67. opracowywanie planów i wdrożeń nowych rozwiązań informatycznych w Urzędzie,
 68. prowadzenie obsługi informatycznej Urzędu, a w szczególności:
  1. administrowanie siecią komputerową,
  2. administrowanie bazami danych,
  3. nadzór na bezpieczeństwem i ochroną danych,
  4. sporządzanie kopii danych,
  5. prowadzenie kontroli antywirusowych oprogramowania,
  6. opracowywanie planów, wdrażanie aplikacji i usług internetowych oraz ich administrowanie,
  7. nadzór nad pracą i użytkowaniem sprzętu komputerowego na poszczególnych stanowiskach pracy.
Wytworzył:
Referat Organizacyjno-Administracyjny i Spraw Obywatelskich
Udostępnił:
Agnieszka Staniec
(2007-03-30 11:30:53)
Ostatnio zmodyfikował:
Barbara Kaliska
(2012-02-03 15:19:06)
 
 
ilość odwiedzin: 2146163

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X