☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Dzierżoniów
Herb Urząd Gminy Dzierżoniów

Środa 18.09.2019

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Referat Mienia Komunalnego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska

 

Referat Mienia Komunalnego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska
Kierownik referatu: Mariusz Zawiła
Adres: 58-200 Dzierżoniów, ul. Piastowska 1, pokój 204 (I piętro)
Telefon: 74 832 56 86
Poczta elektroniczne (e-mail):
ochronasrodowiska@ug.dzierzoniow.pl

 
Zgodnie z regulaminem urzędu:

§ 30

Do zadań Referatu Mienia Komunalnego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska należy prowadzenie spraw z zakresu gospodarki mieniem gminnym oraz związanych z rolnictwem i ochroną środowiska ,a w szczególności:

 1. prowadzenie spraw związanych ze zbywaniem, oddawaniem w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, dzierżawę, najem, użyczenie i w trwały zarząd nieruchomości gminnych,
 2. organizowanie przetargów na sprzedaż, oddawanie w użytkowanie wieczyste, dzierżawę nieruchomości gminnych,
 3. ustalanie wartości nieruchomości gminnych, cen i opłat za korzystanie z nich,
 4. regulowanie w księgach wieczystych stanu prawnego nieruchomości gminnych,
 5. nabywanie nieruchomości niezbędnych dla realizacji zadań Gminy,
 6. przejmowanie nieruchomości na mienie gminy,
 7. prowadzenie spraw z zakresu komunalizacji gruntów,
 8. zagospodarowanie wspólnot gruntowych,
 9. sprawy związane z zatwierdzaniem podziałów geodezyjnych,
 10. nadawanie nazewnictwa i numerów porządkowych nieruchomości,
 11. przygotowywanie wniosków o nieodpłatne przekazywanie na rzecz gminy nieruchomości stanowiących zasób skarbu państwa, województwa lub powiatu, niezbędnych do realizacji inwestycji celu publicznego,
 12. sprawy z zakresu wykonywania prawa pierwokupu nieruchomości,
 13. sprawy z zakresu dokonywania zamiany nieruchomości stanowiących własność gminy między gminą a skarbem państwa oraz innymi jednostkami samorządu terytorialnego,
 14. uzgadnianie i opiniowanie wniosków koncesyjnych, planów ruchu oraz innych uzgodnień związanych z prawem geologicznym i górniczym,
 15. uzgadnianie przejścia przez nieruchomości gminne, z wyłączeniem dróg, sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, energetycznych i telekomunikacyjnych,
 16. administrowanie, gospodarowanie i zarządzanie lokalami mieszkalnymi i użytkowymi, stanowiącymi własność gminy,
 17. sprzedaż lokali mieszkalnych i użytkowych na rzecz najemców,
 18. prowadzenie spraw z zakresu wspólnot mieszkaniowych z udziałem gminy
 19. przyznawanie lokali mieszkalnych, socjalnych i zamiennych,
 20. sprawy związane z zabezpieczeniem lokalu mieszkalnego dla repatrianta i członków jego rodziny, zaproszonych przez Gminę,
 21. realizacja wyroków o eksmisję,
 22. egzekucja w sprawach lokalowych i usuwania skutków samowoli lokalowej,
 23. prowadzenie procedury przyznawania dodatków mieszkaniowych,
 24. utrzymanie i zarządzanie cmentarzem komunalnym,
 25. utrzymywanie w należytym stanie technicznym przystanków na terenie gminy,
 26. prowadzenie czynności z zakresu usuwania drzew i krzewów oraz cięć pielęgnacyjnych drzew,
 27. nadzór nad lasami komunalnymi,
 28. prowadzenie spraw z zakresu prawa łowieckiego,
 29. współpraca ze schroniskiem dla zwierząt w zakresie zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom,
 30. sporządzanie decyzji zezwalającej na prowadzenie działalności w zakresie prowadzenia schronisk dla zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych,
 31. wydawanie zezwoleń na posiadanie psa rasy uznanej za niebezpieczną,
 32. prowadzenie procedury odebrania właścicielowi zwierzęcia rażąco zaniedbywanego lub okrutnie traktowanego,
 33. współpraca ze służbami weterynaryjnymi w zakresie profilaktyki weterynaryjnej oraz znakowanie obszarów dotkniętych chorobą zakaźną,
 34. przeprowadzanie kontroli zawarcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej rolników oraz ubezpieczenia budynków rolniczych,
 35. wydawanie zaświadczeń na podstawie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego,
 36. uczestniczenie w procesie szacowania strat powstałych na skutek klęsk żywiołowych w rolnictwie,
 37. wydawanie zezwoleń na uprawę maku i konopii oraz nadzór nad tymi uprawami,
 38. prowadzenie działań na rzecz wielofunkcyjnego rozwoju wsi,
 39. koordynowanie prac nad wdrażaniem Planu Urządzeniowo-Rolnego,
 40. organizowanie i przeprowadzanie spisów rolnych,
 41. ewidencjonowanie umów na odbieranie odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych oraz egzekwowanie obowiązku zawarcia tych umów,
 42. zapewnienie wywozu odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z budynków komunalnych,
 43. zapewnienie wywozu odpadów komunalnych z koszy na śmieci przy przystankach autobusowych,
 44. prowadzenie ewidencji zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków,
 45. sporządzanie decyzji zezwalającej na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych od właścicieli nieruchomości,
 46. interwencje w sprawie ochrony środowiska związane z przestrzeganiem przepisów ustawy Prawo ochrony środowiska, ustawy Prawo wodne, ustawy o odpadach, ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz prawa lokalnego w zakresie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy,
 47. naliczanie opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska,
 48. koordynowanie zapisów Programu ochrony środowiska i planu gospodarki odpadami dla gminy, w tym selektywna zbiórka odpadów,
 49. sporządzenie opinii dla właściwych organów:
  1. z programów gospodarki odpadami niebezpiecznymi,
  2. w sprawie prowadzenia działalności w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów,
  3. w sprawie rekultywacji i zagospodarowania gruntów.
 50. uzgodnienia w zakresie kolizji z urządzeniami melioracji szczegółowych,
 51. nadzór nad urządzeniami melioracji szczegółowej,
 52. prowadzenie postępowań w przedmiocie wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia,
 53. działalność w zakresie edukacji ekologicznej,
 54. organizacja aktywnych form zwalczania bezrobocia.
Wytworzył:
Referat Organizacyjno-Administracyjny i Spraw Obywatelskicr
Udostępnił:
Agnieszka Staniec
(2007-03-30 12:24:57)
Ostatnio zmodyfikował:
Barbara Kaliska
(2009-12-07 09:01:02)
 
 
ilość odwiedzin: 2146175

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X