☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Dzierżoniów
Herb Urząd Gminy Dzierżoniów

Niedziela 20.10.2019

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Referat Inwestycji, Rozwoju i Planowania PrzestrzennegoReferat Inwestycji, Rozwoju i Planowania Przestrzennego
Kierownik referatu: Ewa Chryczyk
Adres: 58-200 Dzierżoniów, ul. Piastowska 1, pokój 219 (I piętro)
Telefon: 74 832 56 87
Poczta elektroniczne (e-mail): inwestycje@ug.dzierzoniow.pl
Zgodnie z regulaminem urzędu:

§ 31


Do zadań Referatu Inwestycji, Rozwoju i Planowania Przestrzennego należy:

 1. przygotowywanie inwestycji realizowanych w ramach budżetu gminy,
 2. prowadzenie inwestycji z ramienia Inwestora- Gminy Dzierżoniów,
 3. prowadzenie pełnego zakresu działań formalno-prawnych wynikających z ustawy Prawo zamówień publicznych dla usług, dostaw i robót budowlanych,
 4. podejmowanie czynności w zakresie pozyskiwania zewnętrznych środków finansowych na realizację inwestycji prowadzonych w Referacie,
 5. zarządzanie projektami z udziałem zewnętrznych środków finansowych,
 6. przygotowywanie i współudział w tworzeniu dokumentów strategicznych dla gminy , a w szczególności:
  1. strategia dla gminy,
  2. wieloletnie plany i programy inwestycyjne gminy,
 7. prowadzenie procedury wydawania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy i innych czynności wynikających z ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym:
  1. decyzji o warunkach zabudowy,
  2. decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego.
 8. prowadzenie procedury uchwalania studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy,
 9. prowadzenie procedury opracowywania i uchwalania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla terenu gminy,
 10. ocena zmian w zagospodarowaniu przestrzennym Gminy i przygotowanie wyników tej oceny oraz analiza wniosków w sprawach sporządzenia lub zmiany planu zagospodarowania przestrzennego,
 11. sporządzanie wypisów i wyrysów z planów miejscowych,
 12. sporządzanie zaświadczeń o funkcji nieruchomości w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy,
 13. sporządzanie zaświadczeń o przeznaczeniu nieruchomości w planie miejscowym,
 14. sporządzanie opinii (postanowień) o zgodności wstępnych podziałów nieruchomości z planem miejscowym lub z decyzjami o warunkach zabudowy lub z przepisami odrębnymi,
 15. prowadzenie procedury i wydawanie decyzji o ustaleniu wysokości "renty planistycznej",
 16. eksploatacja wodociągów wiejskich,
 17. współdziałanie ze spółką Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Dzierżoniowie w zakresie gospodarki wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy,
 18. wydawanie zgody na wpięcie nieruchomości do gminnej sieci wodociągowej oraz do projektowanych sieci kanalizacji sanitarnej,
 19. uzgadnianie przejścia przez drogi sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, energetycznych i telekomunikacyjnych,
 20. prowadzenie postępowania i przygotowywanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego,
 21. naliczanie opłat za zajęcie pasa drogowego,
 22. nadzór nad pracami w pasie drogowym po uzyskaniu decyzji zezwalającej,
 23. okresowe przeglądy dróg, ze szczególnym uwzględnieniem ich wpływu na bezpieczeństwo wszystkich użytkowników,
 24. ustalanie zakresu prac koniecznych do wykonania w granicach pasa drogowego na drogach publicznych oraz drogach wewnętrznych o nawierzchni utwardzonej,
 25. prowadzenie ewidencji dróg- tj. prowadzenie wykazu dzienników objazdu dróg, kontroli stanu technicznego sprawności odcinka drogi na wszystkich drogach ujętych w ewidencji oraz dróg wewnętrznych o nawierzchni utwardzonej,
 26. realizacja zadań i kontrola oraz rozliczanie wykonanych prac w zakresie inżynierii ruchu,
 27. prowadzenie czynności w zakresie zimowego utrzymania dróg (koordynacja prac wykonawców w porozumieniu z Sołtysami wsi, w zakresie odśnieżania i uszarstniania dróg),
 28. utrzymywanie w należytym stanie technicznym budynków komunalnych i sal wiejskich zgodnie z ustawą Prawo budowlane,
 29. ustalanie zakresu remontów, a w przypadkach koniecznych zlecanie wykonania dokumentacji technicznych wynikającej z ustawy Prawo budowlane i Prawo zamówień publicznych,
 30. opracowanie kosztorysów inwestorskich przy wykonywaniu napraw i drobnych remontów na obiektach komunalnych oraz innych robót budowlanych wskazanych przez Wójta,
 31. okresowa kontrola stanu technicznego obiektów budowlanych wraz z prowadzeniem książek obiektów budowlanych,
 32. okresowe kontrole techniczne obiektów małej architektury (place zabaw, boiska sportowe itp.), stanowiących własność Gminy, co do ich stanu technicznego i bezpieczeństwa użytkowników wraz z zaleceniami robót naprawczych, remontowych i rozbiórkowych,
 33. przygotowywanie zezwoleń i wypisów do zezwoleń na drukach ścisłego zarachowania na wykonywanie przewozów osób w krajowym transporcie oraz naliczanie opłat związanych z czynnościami administracyjnymi,
 34. przygotowywanie zezwoleń i przekazywanie ich do starostwa powiatowego w formie postanowień na przewozy regularne osób,
 35. opiniowanie rozkładów jazdy w porozumieniu z sołtysami.
Wytworzył:
Referat Organizacyjno-Administracyjny i Spraw Obywatelskich
Udostępnił:
Agnieszka Staniec
(2007-03-30 12:30:40)
Ostatnio zmodyfikował:
Barbara Kaliska
(2009-12-07 09:02:49)
 
 
ilość odwiedzin: 2175067

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X