☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Dzierżoniów
Herb Urząd Gminy Dzierżoniów

Sobota 21.09.2019

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Umorzenie zaległości podatkowej

 

Terminy płatności zobowiązań powstających w drodze doręczenia decyzji

 1. W przypadku gdy zobowiązanie powstaje na mocy konstytutywnej decyzji organu podatkowego(art.21§1 pkt 2Op.),termin płatności podatku wynosi czternaście dni od daty doręczenia decyzji ustalającej wysokość zobowiązania podatkowego(art.47 § 1 Op.). Termin płatności liczy się w tym przypadku od dnia doręczenia decyzji ( z uwzględnieniem zasady wynikającej z art. 12§1 Op.), a kończy się on z upływem czternastego dnia, licząc od dnia rozpoczynającego bieg terminu. Zasada ta znajduje zastosowanie w przypadku podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości obciążającego osoby fizyczne.
 2. Gdy zobowiązanie podatkowe powstaje w drodze doręczenia decyzji ustalającej jego wysokość, lecz przepisy prawa podatkowego określają kalendarzowe terminy płatności podatku, zasadą jest, że zapłata podatku powinna nastąpić w terminach określonych w tych przepisach, np. w przypadku podatków rolnego, leśnego oraz od nieruchomości obciążających osoby fizyczne, odnośnie których ustawy podatkowe określają kalendarzowe terminy ich płatności stanowiąc, że podatki te płatne są w ratach, w terminach: do 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada roku podatkowego.

Nie występuje w takim przypadku obowiązek uiszczenia podatku w terminie 14 dni od doręczenia decyzji ustalającej wielkość zobowiązania podatkowego. Jeżeli jednak decyzja taka nie została doręczona podatnikowi na co najmniej 14 dni przed terminem płatności podatku, wówczas przestaje obowiązywać termin kalendarzowy, wynikający z przepisów, lecz obowiązuje termin zapłaty podatku pierwszej raty w okresie czternastu dni od doręczenia decyzji ( art.47§ 2 Op).

Uwagi

 1. Organ podatkowy doręcza pisma za pokwitowaniem przez pocztę, przez swoich pracowników lub przez osoby upoważnione. Pismo doręcza się stronie, a gdy strona działa przez przedstawiciela - temu przedstawicielowi. Jeżeli strona ustanowiła pełnomocnika ,pisma doręcza się pełnomocnikowi ( Art. 144-145 § 1-3 Op).
Odbierający pismo potwierdza doręczenie pisma własnoręcznym podpisem, ze wskazaniem daty doręczenia.

Jeżeli adresat odmawia przyjęcia pisma przesłanego mu przez pocztę lub w inny sposób, pismo zwraca się nadawcy z adnotacją o odmowie jego przyjęcia i datę odmowy, i uznaje się że pismo doręczone zostało w dniu odmowy jego przyjęcia przez adresata ( art.153 § 1-2 Op).

Zachowanie Terminu Płatności

Za termin dokonania zapłaty podatku uważa się :

 1. przy zapłacie gotówką – dzień wpłacania kwoty podatku w kasie organu podatkowego lub na rachunek tego organu w banku , w placówce pocztowej , albo dzień pobrania podatku przez inkasenta.
 2. w obrocie bezgotówkowym – dzień obciążenia rachunku bankowego podatnika na podstawie polecenia przelewu (art.60 § 1 Op).

Uwagi

 1. Przy ustaleniu, czy zapłata podatku nastąpiła w terminie zastosowanie znajduje przepis (art.12 § 5 Op)..Jeżeli ostatni dzień terminu przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, za ostatni dzień terminu uważa się następny dzień po dniu lub dniach wolnych od pracy.
 2. Podatek nie zapłacony w terminie płatności jest zaległością podatkową (art.51§1 Op), od której pobiera się odsetki za zwłokę(art.53 .Op.) .
 3. Odsetki za zwłokę wpłacane są bez wezwania organu podatkowego.
  1. Jeżeli dokonana wpłata nie pokrywa kwoty zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę, wpłatę tę zalicza się proporcjonalnie na poczet kwoty zaległości podatkowej oraz kwoty odsetek za zwłokę w stosunku, w jakim, w dniu wpłaty, pozostaje kwota zaległości podatkowej do kwoty odsetek za zwłokę (art.55 § 1 Op)
  2. W sprawie zaliczenia wpłaty na poczet zaległości podatkowych wydaje się postanowienie , na które służy zażalenie ( art.62 § 4 Op)..
 4. Jeżeli należność nie zostanie zapłacona w terminie określonym w decyzji lub wynikającym z przepisów prawa, wierzyciel, wysyła do zobowiązanego upomnienie, z zagrożeniem wszczęcia egzekucji po upływie siedmiu dni od dnia doręczenia upomnienia ( R..M.F z dnia 22 listopada 2001r. Dz.U. nr 137 poz . 1541 § 3 z póź.zmi).
 5. Koszty upomnienia, o którym mowa w art. 15 ustawy z dnia 17 czerwca 1996 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, ( Dz. U. z 2014r., poz 656 ze zmianami) wynoszą czterokrotną wartość opłaty dodatkowej pobieranej przez państwowe przedsiębiorstwo użyteczności publicznej „Poczta Polska” za polecenie przesyłki listowej. Koszt upomnienia wynosi 11,60 zł.

 

Ulgi uznaniowe :

Zakres

Umorzenie zaległości podatkowej

Miejsce załatwiania

Referat Finansowy

Dokumenty dostarczane przez wnioskodawcę

 1. wniosek strony
  1. Wniosek winien zawierać co najmniej treść żądania,(tz. umorzenie zaległości podatkowej )
  2. wskazanie osoby, od której pochodzi, oraz jej adresu miejsca zamieszkania lub pobytu, siedziby albo miejsca prowadzenia działalności, a także istotne przesłanki przemawiające zastosowania umorzenia zaległości. Wniosek powinien być podpisany pełnym imieniem i nazwiskiem ( art. 168 Op).
 2. W przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym organ podatkowy na wniosek podatnika, może umorzyć w całości lub części zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę lub opłatę prolongacyjną.
  1. Umorzenie zaległości podatkowej powoduje również umorzenie odsetek za zwłokę w całości lub w takiej części , w jakiej została umorzona zaległość podatkowa.
 3. Przy rozpatrywaniu wniosku o umorzeniu zaległości podatkowej organ podatkowy bierze przede wszystkim pod uwagę: stan majątkowy podatnika, wypadki losowe wpływające na jego wypłacalność oraz trudności płatnicze.
 4. Ocena istnienia przesłanek umorzenia w konkretnej sprawie może być dokonana po wszechstronnym i wnikliwym rozważeniu całokształtu materiału dowodowego ,a poprzedzić je powinno wyczerpujące zebranie całego materiału dowodowego oraz dokładne wyjaśnienie okoliczności faktycznych. Ważne jest by podatnik do składanego wniosku o umorzenie dołączał znaczące w sprawie materiały.
 5. Wniosek w sprawie umorzenia zaległości podatkowej należy składać wówczas gdy istnieje zaległość podatkowa,bowiem organ podatkowy może umorzyć zaległość podatkową lub odmówić jej umorzenia tylko wówczas gdy zaległość ta istnieje w chwili złożenia wniosku.

Jeżeli zaległość nie istnieje w tym momencie, to organ podatkowy umorzy postępowanie jako bezprzedmiotowe, wydając decyzję o umorzeniu postępowania ( art. 208 Op).

Przedsiębiorcy ubiegający się o pomoc de minimis są zobowiązani do przedstawienia organowi udzielającemu pomocy informacji o pomocy udzielonej im w okresie 3 kolejnych lat poprzedzających dzień złożenia wniosku o udzielenie pomoc, niezależnie od jej wartości ,podając w szczególności informacje dotyczące wartości otrzymanej pomocy ,obliczonej zgodnie z art. 5 ust.1 oraz jej formach i przeznaczeniu w/g załącznika ( rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2010r.,  poz.810 i 29 marca 2010r., poz. 311) .

Do czasu przekazania przez przedsiębiorcę tych informacji nie wszczyna się postępowania w sprawie udzielenia pomocy.

Ponadto należy dostarczyć za w/w okres rozliczenie z podatku dochodowego (CIT,PIT) oraz rozliczenia z okresu bieżącego.

Wynik sprawy - sposób załatwienia

Decyzja (art.207 i 210 Op)

Podstawa prawna

Art.67a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. ordynacja podatkowa(Dz.U z 2012r., poz. 749 ze zmianami).

Uwagi

 1. Wniosek oraz załączniki do wniosku w sprawie umorzenia zaległości podatkowej są zwolnione z opłaty skarbowej.
 2. Sporządzane są wykazy osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł, wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia  (art.37 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. ustawy o finansach publicznych (Dz.U. z 2013r., poz. 885 ze zmianami)
 3. Jeżeli wniosek nie spełnia wymogów określonych przepisami prawa, organ podatkowy wzywa wnoszącego wniosek do usunięcia braków w terminie siedmiu dni, z pouczeniem ,że niewypełnienie tego warunku spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia(art. 169 Op).

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Agnieszka Staniec
(2007-04-03 12:53:17)
Ostatnio zmodyfikował:
Barbara Kaliska
(2014-07-14 12:18:42)
 
 
ilość odwiedzin: 2149996

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X