☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Dzierżoniów
Herb Urząd Gminy Dzierżoniów

Wtorek 20.08.2019

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Wybór ławników

INFORMACJA  O NABORZE KANDYDATÓW NA ŁAWNIKÓW

DO SĄDU REJONOWEGO W DZIERŻONIOWIE

I DO SĄDU OKRĘGOWEGO W ŚWIDNICY

 

Informuję, że Prezes Sądu Okręgowego w Świdnicy podał następującą liczbę ławników, którą Rada Gminy Dzierżoniów powinna wybrać:

1.     do Sądu Okręgowego w Świdnicy łącznie 2 ławników, w tym do Wydziału Karnego - 2 ławników

2.     do Sądu Rejonowego w Dzierżoniowie łącznie 4 ławników, tym do Wydziału Pracy - 4 ławników.

 

W związku z wejściem w życie z dniem 14 czerwca 2011r. ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 109 poz. 627)  zgłaszanie kandydatów na ławników do Sądu Okręgowego w Świdnicy i Sądu Rejonowego w Dzierżoniowie na kadencję w latach 2012-2015 odbywa się według nowych zasad.

 

Ławnikiem może być wybrany ten, kto:

1)     posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,

2)     jest nieskazitelnego charakteru,

3)     ukończył 30 lat,

4)     jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania, co najmniej od roku,

5)     nie przekroczył 70 lat,

6)     jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika,

7)     posiada co najmniej wykształcenie średnie,

Do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy ławnikiem powinna być wybrana osoba wykazująca szczególną znajomość spraw pracowniczych .

Ławnikami nie mogą być:

1)     osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze,

2)     osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego,

3)     funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń,

4)     adwokaci i aplikanci adwokaccy,

5)     radcy prawni i aplikanci radcowscy,

6)     duchowni,

7)     żołnierze w czynnej służbie wojskowej,

8)     funkcjonariusze Służby Więziennej,

9)     radni gminy, powiatu i województwa.

Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.

Kandydatów na ławników mogą zgłaszać w terminie do dnia 30 czerwca 2011 roku:

1)     prezesi właściwych sądów,

2)     stowarzyszenia,

3)     inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych,

4)     co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru.

Zgłoszenia kandydatów na ławników dokonuje się na karcie zgłoszenia do której kandydat ma obowiązek dołączyć:

1)     2 aktualne fotografie, zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych,

2)     informację z Krajowego Rejestru Karnego,

3)     oświadczenie, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,

4)     oświadczenie kandydata że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona,

5)     zaświadczenie lekarskie, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w rozumieniu przepisów o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika,

6)     dokumenty wymienione w pkt 2-5 powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż trzydzieści dni przed dniem zgłoszenia.

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się również aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczącej tej organizacji. Dokumenty powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż trzy miesiące przed dniem zgłoszenia.

W przypadku zgłoszenia kandydata przez grupę obywateli - do karty zgłoszenia dołącza się listę tych osób, zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej osoby zgłaszającej kandydata. Uprawnioną do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika przez obywateli jest pierwsza osoba wymieniona na liście.

Koszt opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego oraz opłaty za badanie poprzedzające wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika.
Koszt opłaty za wydanie aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji ponosi podmiot, którego dotyczy odpis lub zaświadczenie.

Wzór karty zgłoszenia kandydata na ławnika oraz wzór listy osób zgłaszających kandydata na ławnika dostępne są w:

- Biurze Obsługi Rady Gminy Dzierżoniów, ul. Piastowska 1, pok. Nr 215

- na stronie internetowej www.ug.dzierzoniow.pl  oraz  www.ugdzierzoniow-bip.pbox.pl

Karty zgłoszenia kandydatów na ławników wraz z wymaganymi załącznikami w zamkniętych kopertach opatrzonych hasłem „Kandydat na ławnika” będą przyjmowane w Sekretariacie Urzędu Gminy, 58-200 Dzierżoniów, ul. Piastowska 1 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 czerwca 2011 roku w godzinach urzędowania.

 

 Wójt Gminy Dzierżoniów

/-/ Marek Chmielewski

 

KARTA ZGŁOSZENIA KANDYDATA NA ŁAWNIKA SĄDOWEGO

Oświadczenie kandydata na ławnika dot.prowadzonych przeciwko kandydatowi postępowań

Oświadczenie kandydata na ławnika dot.waładzy rodzicielskiej

Wzór listy osób popierających kandydata na ławnika

Wytworzył:
Wójt Gminy Dzierżoniów
(2011-06-01)
Udostępnił:
Barbara Kaliska
(2011-06-03 14:41:31)
Ostatnio zmodyfikował:
Barbara Kaliska
(2011-06-14 11:11:57)
 
 
ilość odwiedzin: 2127614

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X