WÓJT GMINY DZIERŻONIÓW  PODAJE DO WIADOMOŚCI

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO SPRZEDAŻY W PRZETARGU  STANOWIĄCEJ  WŁASNOŚĆ GMINY DZIERŻONIÓW

 

 

Położenie nieruchomości

 

Nr księgi wieczystej

 

Nr działki

 

Opis nieruchomości

 

Powierzchnia nieruchomości

 

Cena

nieruchomości

Dobrocin

SWID/000015363/2

970

działka

niezabudowana

1857m2

32 592 zł

 

1.      W miejscowym  planie  zagospodarowania przestrzennego obrębu Dobrocin przyjętym Uchwałą Nr LI/432/10 Rady Gminy Dzierżoniów  z dnia 29 kwietnia 2010r obszar, na którym położona jest działka nr 970  oznaczony jest na rysunku  planu symbolem 08MN z przeznaczeniem podstawowym: tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zabudowy zagrodowej.

2.      Pełna treść planu zagospodarowania przestrzennego dla w/w nieruchomości dostępna jest na stronie internetowej gminy  www.ug.dzierzoniow.pl
w zakładce planowanie przestrzenne.

3.      Działki nr 970 położona jest przy budynku ul. Kościuszki 6 w Dobrocinie.

4.      Do ceny działki osiągniętej w przetargu zostanie doliczony  podatek  VAT zgodnie  z obowiązującą stawką .

5.      W/w  nieruchomość przeznaczona do sprzedaży stanowi własność Gminy i wolna  jest od obciążeń finansowych i została typowana do sprzedaży Zarządzeniem  Wójta Gminy Dzierżoniów Nr 318/38/17 z dnia 12 kwietnia 2017r.

6.      Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami mogą złożyć wniosek o nabycie w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu.

7.      Wykaz wywiesza się na tablicy ogłoszeń urzędu na 21 dni, tj. od dnia 14.04.2017 do 5.05.2017r, ponadto informację o wywieszeniu wykazu zamieszcza się w prasie lokalnej i na  stronach internetowych Urzędu Gminy pod adresem  www.ug.dzierzoniow.pl

8.      Bliższe informacje odnośnie sprzedaży można uzyskać w Referacie Mienia Komunalnego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Dzierżoniów, ul. Piastowska 1, tel.(74) 832-56-85.

 

 


Wytworzył:
M.Kozłowska, Ref.MK
(2017-04-14)
Udostępnił:
Barbara Kaliska
(2017-04-14 09:54:44)
Ostatnio zmodyfikował:
Barbara Kaliska
(2017-04-14 09:56:07)