WÓJT GMINY DZIERŻONIÓW PODAJE DO WIADOMOŚCI

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO SPRZEDAŻY W FORMIE  BEZPRZETARGOWEJ

STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY DZIERŻONIÓW

 

 

Pl.

 

Położenie

nieruchomości

 

Nr księgi wieczystej

 

Nr działki

 

Opis nieruchomości

 

Powierzchnia nieruchomości

 

Cena

nieruchomości

 

   1

 

      KIEŁCZYN

 

SW1D/00015243/5

 

14/1

 

działka niezabudowana

 

2200m2

 

10 500,00 zł

 

1. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy dla miejscowości Kiełczyn przyjętym uchwałą nr XL/378/06 Rady Gminy Dzierżoniów z dniu 13 października  2016r., opublikowanym w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego nr 275 poz. 4179 z dnia 20.12.2006r., działka nr 14/1 położona jest w obszarze opisanym symbolem R5 z funkcją wiodącą: tereny rolne bez prawa zabudowy. Pełna treść planu zagospodarowania przestrzennego dla w/w nieruchomości dostępna jest na stronie internetowej www.ug.dzierzoniow.pl  w zakładce planowanie przestrzenne.

2. W/w nieruchomość przeznaczona do sprzedaży stanowi własność Gminy i wolna jest od obciążeń.

3. W/w działki zostały typowane do sprzedaży Zarządzeniem Wójta Gminy Dzierżoniów nr 310/30/17 z dnia  30 marca 2017 roku.

4. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt. 1 pkt. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami mogą złożyć wniosek o nabycie w/w działki w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu.

5. Wykaz wywiesza się na tablicy ogłoszeń urzędu na 21 dni, tj. od dnia 27.04.2017r, do 19.05.2017r. ponadto informację o wywieszeniu wykazu zamieszcza się w prasie lokalnej i na stronach internetowych Urzędu Gminy pod adresem www.ug.dzierzoniow.pl

6. Bliższe informacje odnośnie sprzedaży można uzyskać w Referacie Mienia Komunalnego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Dzierżoniów, ul. Piastowska 1, tel.(74) 832-56-85.

 

 

 


Wytworzył:
B.Wojtasik, Ref. MK
(2017-04-26)
Udostępnił:
Barbara Kaliska
(2017-04-26 15:20:58)
Ostatnio zmodyfikował:
Barbara Kaliska
(2017-04-26 15:28:34)