WÓJT GMINY DZIERŻONIÓW OGŁASZA  
PRZETARG   USTNY NIEOGRANICZONY
NA SPRZEDAŻ LOKALU MIESZKALNEGO WRAZ  Z GRUNTEM
W DNIU 18.07.2017R O GODZ. 1200

Położenie lokalu

Nr lokalu

mieszkalnego

Pow. lokalu

mieszkalnego

wraz z udziałem w gruncie


Nr księgi

wieczystej

Cena nieruchomości lokalowej

Wadium 10%

ceny wywoławczej

 

Minimalna wysokość postąpienia  nie mniej niż 1%

 

Ostroszowice

ul. Bielawska 79

nr 5

29,00m2

(12,32%)

SW1D/00037430/3

 

25 000zł

2 500

250zł

 

1.   Lokal mieszkalny nr 5 położony jest  na drugim piętrze  budynku wielorodzinnego, na działce nr 253 o pow. 1000m2.

2.   W/w lokal   przeznaczony do sprzedaży stanowi własność gminy i wolny  jest   od obciążeń  finansowych i został  typowany do sprzedaży  Zarządzeniem Nr 298/18/17 Wójta Gminy Dzierżoniów z dnia 6 marca 2017r.

3.   Nabywca lokalu ponosi koszty notarialne i sądowe związane z dokonaniem wpisów w księdze wieczystej.

4.   W 6-tygodniowym terminie wyznaczonym w wykazie nieruchomości przeznaczonej do zbycia nie wpłynęły żadne wnioski od osób, którym przysługuje pierwszeństwo w jej nabyciu na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i pkt. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami.

                                                                              WARUNKI PRZETARGU:

1.     Przetarg odbędzie się w siedzibie Urzędu Gminy Dzierżoniów, ul. Piastowska 1, pok. nr 216.  

2.     Wadium w wysokości ustalonej w tabeli należy wpłacić na konto depozytowe Banku Spółdzielczego w Dzierżoniowie nr   91 9527 0007 0039 4457 2000 0008  do dnia  12.07.2017r, datą dokonania wpłaty wadium jest data uznania rachunku bankowego Gminy. Dowodem wniesienia wadium jest potwierdzenie z banku.

3.     Uczestnicy przetargu zobowiązani są posiadać dokument tożsamości w przypadku osób fizycznych, natomiast osoby prawne - właściwy wypis z rejestru.

4.     Kandydat na nabywcę oświadcza pisemnie, że zapoznał się z przedmiotem przetargu, warunkami przetargu i przyjmuje je bez zastrzeżeń .

5.     Kandydatem na nabywcę będzie osoba, która zaoferowała najwyższą cenę.

6.     Sprzedaż nieruchomości lokalowej następuje za cenę osiągniętą w przetargu i płatna jest przed podpisaniem umowy notarialnej.

7.     Osobie, która wygrała przetarg wpłacone wadium zostanie wliczone do ceny nabycia nieruchomości, pozostałym uczestnikom przetargu wadia zwraca się w terminie do 3 dni, po zamknięciu przetargu.

8.     Gmina Dzierżoniów zawiadomi osobę ustaloną jako nabywca o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

9.     W przypadku uchylenia się nabywcy od zawarcia umowy notarialnej tj. niestawienie się w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu lub braku wpłaty ceny lokalu do dnia zawarcia umowy Wójt Gminy Dzierżoniów  może odstąpić od podpisania umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

10.   Zastrzega się możliwość odwołania przetargu z ważnych przyczyn.

11.   Ogłoszenie zostaje wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Dzierżoniów na co najmniej 30 dni przed wyznaczonym terminem przetargu, tj. od 8.06.2017r. oraz na stronie   internetowej urzędu pod adresem  www.ug.dzierzoniow.pl

Dodatkowe informacje o lokalu  można uzyskać w Urzędzie Gminy Dzierżoniów, ul. Piastowska 1,  pok. nr  205   lub pod nr telefonu  (74) 832-56-85.

 


Wytworzył:
Marzena Kozłowska, Ref.MK
(2017-06-08)
Udostępnił:
Barbara Kaliska
(2017-06-08 14:49:41)
Ostatnio zmodyfikował:
Barbara Kaliska
(2017-06-08 14:50:58)