WÓJT GMINY DZIERŻONIÓW PODAJE DO WIADOMOŚCI WYKAZ NIERUCHOMOŚCI  POŁOŻONYCH W BYSZOWIE OBRĘB ROZTOCZNIK PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY

W FORMIE PRZETARGU STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY DZIERŻONIÓW

 

 

Nr księgi wieczystej

 

Nr działki

 

Opis nieruchomości

Powierzchnia nieruchomości

Cena

nieruchomości

SW1D/00016395/2

573/1

działka niezabudowana

1180 m2

32 000,00 zł

SW1D/00016395/2

573/2

działka niezabudowana

1140 m2

31 000,00 zł

SW1D/00016395/2

573/3

działka niezabudowana

1107 m2

30 000,00 zł

SW1D/00016395/2

573/4

działka niezabudowana

1122 m2

27 000,00 zł

SW1D/00016395/2

573/5

działka niezabudowana

1142 m2

27 000,00 zł

SW1D/00016395/2

573/6

działka niezabudowana

1163 m2

27 000,00 zł

 

  1. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy dla miejscowości Roztocznik przyjętym uchwałą XLVII/414/10 Rady Gminy Dzierżoniów w dniu 28.01.2010r. działki wykazane w ww. tabeli położone są na obszarze opisanym symbolem MN 1 z funkcją wiodącą: mieszkalnictwo o charakterze jednorodzinnym. Pełna treść planu zagospodarowania przestrzennego dla w/w nieruchomości dostępna jest na stronie internetowej www.ug.dzierzoniow.pl  w zakładce planowanie przestrzenne.
  2. Do ceny działek wykazanych w tabeli położonych w miejscowości Byszów obręb Roztocznik zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.
  3. Wykazane działki do sprzedaży stanowią własność gminy i wolne są od obciążeń.
  4. W/w działki zostały typowane do sprzedaży Zarządzeniem Nr 335/55/17 Wójta Gminy Dzierżoniów z dnia 7 czerwca 2017 roku.
  5. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt. 1 pkt. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami mogą złożyć wniosek o nabycie w/w działek w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu.
  6. Wykaz wywiesza się na tablicy ogłoszeń urzędu na 21 dni, tj. od dnia 12.06.2017r. do 03.07.2017r. ponadto informację  o wywieszeniu wykazu zamieszcza się w prasie lokalnej i na stronach internetowych Urzędu Gminy pod adresem www.ug.dzierzoniow.pl
  7. Bliższe informacje odnośnie sprzedaży można uzyskać w Referacie Mienia Komunalnego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Dzierżoniów, ul. Piastowska 1, tel.(74) 832-56-85.

 

 Mapa nieruchomości położonych w Byszowie


Wytworzył:
Bogumiła Wojtasik - Ref. MK
Udostępnił:
Barbara Kaliska
(2017-06-14 10:18:39)
Ostatnio zmodyfikował:
Barbara Kaliska
(2017-06-14 10:34:10)