WÓJT GMINY DZIERŻONIÓW  PODAJE DO WIADOMOŚCI
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY W FORMIE BEZPRZETARGOWEJ  
STANOWIĄCYCH  WŁASNOŚĆ GMINY DZIERŻONIÓW

 

 

Położenie nieruchomości

Nr księgi wieczystej

Nr działki

Opis nieruchomości

Powierzchnia nieruchomości

Cena

nieruchomości

Ostroszowice

SW1D/00016193/6

665/3

działka  niezabudowana

199 m2

4 600 zł

Ostroszowice

SW1D/00016193/6

665/6

działka zabudowana

407 m2

9 000 zł

 

  1. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy dla miejscowości Ostroszowice teren, na którym położone są działki  oznaczony jest na rysunku planu symbolem  MNU 2.11 z przeznaczeniem podstawowym: mieszkalnictwo jednorodzinne-zabudowa wolnostojąca i bliźniacza, usługi komercyjne nieuciążliwe i agroturystyka  wraz z zielenią towarzyszącą, niezbędnymi urządzeniami
    i obiektami pomocniczymi, infrastrukturą techniczną oraz obsługą komunikacyjną.
  2. Pełna treść planu dostępna jest na stronie internetowej www.ug.dzierzoniow.pl  w zakładce planowanie przestrzenne.
  3. Na działce nr 666/3 znajduje się oczyszczalnia ścieków, która obsługuje budynek Wspólnoty Mieszkaniowej,,Słoneczko” w Ostroszowicach ,ul. Bielawska 44, natomiast działka nr 665/6 zabudowana jest pomieszczeniami gospodarczymi – komórkami, które przeznaczone są do rozbiórki.
  4. W/w nieruchomości stanowią własność gminy i wolne są  od obciążeń finansowych i zostały typowane do sprzedaży Zarządzeniem  Nr 311/31/17 Wójta Gminy Dzierżoniów  z dnia 30 marca 2017r.
  5. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt. 1 pkt. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami mogą złożyć wniosek o nabycie w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu.
  6. Wykaz wywiesza się na tablicy ogłoszeń urzędu na 21 dni, tj. od dnia 26.06.2017r  do 17.07.2017r, ponadto informację o wywieszeniu wykazu zamieszcza się w prasie lokalnej i na  stronach internetowych Urzędu Gminy pod adresem www.ug.dzierzoniow.pl

7.      Bliższe informacje odnośnie sprzedaży można uzyskać w Referacie Mienia Komunalnego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Dzierżoniów, ul. Piastowska 1, tel.(74) 832-56-85.

 


Wytworzył:
Marzena Kozłowska, Ref.MK
(2017-06-26)
Udostępnił:
Barbara Kaliska
(2017-06-26 11:21:52)
Ostatnio zmodyfikował:
Barbara Kaliska
(2017-06-26 11:22:25)