WÓJT GMINY DZIERŻONIÓW  PODAJE DO WIADOMOŚCI WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO SPRZEDAŻY W PRZETARGU  STANOWIĄCEJ  WŁASNOŚĆ GMINY DZIERŻONIÓW

 

 

 

Położenie nieruchomości

 

Nr księgi wieczystej

 

Nr działki

 

Opis nieruchomości

 

Powierzchnia nieruchomości

 

Cena

nieruchomości

Owiesno

SWID/000016399/0

333/3

działka

niezabudowana

737m2

15 500 zł

 

1.      W miejscowym  planie  zagospodarowania przestrzennego obrębu Owiesno przyjętym Uchwałą Nr XVI/122/15 Rady Gminy Dzierżoniów  z dnia 26.11.2015r obszar, na którym położona jest działka nr 333/3 oznaczony jest na rysunku  planu symbolem MN 1,29, z przeznaczeniem podstawowym: tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, znajduje się w obszarze strefy ,,B” ochrony konserwatorskiej stanowiącej jednocześnie obszar historycznego układu ruralistycznego oraz w strefie ,, OW” obserwacji archeologicznej.

2.      Pełna treść planu zagospodarowania przestrzennego dla w/w nieruchomości dostępna jest na stronie internetowej gminy  www.ug.dzierzoniow.pl
w zakładce planowanie przestrzenne.

3.      Do ceny działki osiągniętej w przetargu zostanie doliczony  podatek  VAT zgodnie  z obowiązującą stawką .

4.      W/w  nieruchomość przeznaczona do sprzedaży stanowi własność Gminy i wolna  jest od obciążeń finansowych i została typowana do sprzedaży Zarządzeniem  Wójta Gminy Dzierżoniów Nr 334/54/17 z dnia 6 czerwca 2017r.

5.      Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami mogą złożyć wniosek o nabycie w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu.

6.      Wykaz wywiesza się na tablicy ogłoszeń urzędu na 21 dni, tj. od dnia 10.07.2017 do 31.07.2017r, ponadto informację o wywieszeniu wykazu zamieszcza się w prasie lokalnej i na  stronach internetowych Urzędu Gminy pod adresem  www.ug.dzierzoniow.pl

7.      Bliższe informacje odnośnie sprzedaży można uzyskać w Referacie Mienia Komunalnego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Dzierżoniów, ul. Piastowska 1, tel.(74) 832-56-85.

 


Wytworzył:
Marzena Kozłowska - Ref. MK
Udostępnił:
Barbara Kaliska
(2017-07-10 12:41:59)
Ostatnio zmodyfikował:
Barbara Kaliska
(2017-07-10 12:55:48)