Zarządzenie Nr 357/77/17

Wójta Gminy Dzierżoniów

z dnia 24 lipca 2017 r.

 

w sprawie: ogłoszenia  konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Piławie Dolnej.

 

Na podstawie art. 36a ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1943 z późn. zm.) w związku z § 1 ust. 1  Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 kwietnia 2010 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. z 2010 r. Nr 60, poz. 373 z późn. zm.) oraz § 1, § 2, § 3, § 5  i § 10 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 października 2009 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze  w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek (Dz. U. z 2009 r. Nr 184 poz. 1436 z późn .zm.) zarządza się, co następuje:

 

§ 1. Ogłasza się konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Piławie Dolnej, ul. Główna 50, 58-241 Piława Dolna.

 

§ 2. Ogłoszenie o konkursie zamieszcza się:

1.Na stronie internetowej Urzędu Gminy Dzierżoniów  www.ug.dzierzoniow.pl.

2.Na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Dzierżoniów.

3.W Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu  Gminy Dzierżoniów.

4.Na tablicy ogłoszeń Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Piławie Dolnej.

 

§ 3. Ogłoszenie o konkursie stanowi załącznik  do niniejszego zarządzenia.

 

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Oświaty, Sportu i Turystyki.

 

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

Załącznik

do Zarządzenia Nr 357/77/17

Wójta Gminy Dzierżoniów 

z dnia 24 lipca 2017 r.

 

Wójt Gminy Dzierżoniów 

ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko

Dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Piławie Dolnej, ul. Główna 50,

58-241 Piława Dolna

 

I. Do konkursu może przystąpić:

1.  Nauczyciel mianowany lub dyplomowany, który spełnia łącznie następujące wymagania:

1) ukończył studia magisterskie i posiada przygotowanie pedagogiczne oraz kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danym przedszkolu,  szkole lub placówce;

2) ukończył studia wyższe lub studia podyplomowe z zakresu zarządzania albo kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą, prowadzony zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli;

3) posiada co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela lub pięcioletni staż pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego;

4) uzyskał:

a) co najmniej dobrą ocenę pracy w okresie ostatnich pięciu lat pracy lub

b) pozytywną ocenę dorobku zawodowego w okresie ostatniego roku albo

c) w przypadku nauczyciela akademickiego - pozytywną ocenę pracy w okresie ostatnich czterech lat pracy w szkole wyższej

- przed przystąpieniem do konkursu na stanowisko dyrektora, a w przypadku, o którym mowa w art. 36a ust. 4 oraz ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, jeżeli nie przeprowadzono konkursu - przed powierzeniem stanowiska dyrektora;

5) spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;

6) nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela ( Dz. U. z 2017r. poz. 1189),  a w przypadku nauczyciela akademickiego - karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jednolity Dz.U.  z 2016 r. poz. 1842 z późn. zm.), oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne;

7) nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

8) nie toczy się przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego;

9) nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r.                     o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych ( Dz. U. z 2017r. poz. 1311);

2. Do konkursu może przystąpić również nauczyciel mianowany lub dyplomowany, który ukończył studia pierwszego stopnia lub studia wyższe zawodowe i posiada przygotowanie pedagogiczne lub ukończył kolegium nauczycielskie albo nauczycielskie kolegium języków obcych, posiada kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danej szkole/ przedszkolu/placówce  i spełnia wymagania określone w ust. 1 pkt 2-9 niniejszego ogłoszenia.

3. Do konkursu może przystąpić również nauczyciel mianowany lub dyplomowany, który posiada kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w szkole lub w placówce wchodzącej w skład zespołu, w której wymagania dotyczące kwalifikacji nauczycieli są najwyższe oraz spełnia wymagania określone w ust. 1 pkt 2-9;

4. Do konkursu może przystąpić osoba niebędąca nauczycielem, która spełnia łącznie następujące wymagania:

1) posiada obywatelstwo polskie, z tym że wymóg ten nie dotyczy obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia                o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz Konfederacji Szwajcarskiej;

2) ukończyła studia magisterskie;

3) posiada co najmniej pięcioletni staż pracy, w tym co najmniej dwuletni staż pracy na stanowisku kierowniczym;

4) ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z praw publicznych;

5) nie toczy się przeciwko niej postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne;

6) ukończył studia wyższe lub studia podyplomowe z zakresu zarządzania albo kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą, prowadzony zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli;

7) spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;

8) nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

9) nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r.                o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych ( Dz. U. z 2017r. r. poz. 1311);

5. Do konkursu może również przystąpić nauczyciel mianowany lub dyplomowany, zatrudniony na stanowisku wymagającym kwalifikacji pedagogicznych w urzędzie organu administracji rządowej, kuratorium oświaty, Centrum Edukacji Artystycznej, Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisjach egzaminacyjnych, oraz nauczyciel mianowany lub dyplomowany urlopowany lub zwolniony z obowiązku świadczenia pracy na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (tekst jednolity Dz.U.       z 2015 r. poz. 1881), spełniający wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 października 2009 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek (Dz.U. z 2009 r. Nr 184 poz. 1436 z późn.zm.), z wyjątkiem wymogu posiadania co najmniej dobrej oceny pracy albo pozytywnej oceny dorobku zawodowego.

 

II.   Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:

1)  uzasadnienie przystąpienia do konkursu wraz z koncepcją funkcjonowania i rozwoju Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Piławie Dolnej w tym: Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Piławie Dolnej, Gminnego Przedszkola Publicznego w Piławie Dolnej, Gminnego Przedszkola Publicznego w Dobrocinie;

2)  poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz poświadczającego  obywatelstwo kandydata;

3)  życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o:

- stażu pracy pedagogicznej - w przypadku nauczyciela albo

-  stażu pracy dydaktycznej - w przypadku nauczyciela akademickiego, albo

- stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym – w przypadku osoby niebędącej nauczycielem;

4)  oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa          w pkt 3);

5) oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów wyższych lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych  z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą;

6)  zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;

7)  oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne;

8)  oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

9) oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych   z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy         z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych ( Dz. U. z 2017r. poz. 1311);

10) oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, w którym mowa w art. 7 ust. 1 i ust. 3a ustawy   z dnia 18 października 2006 r. o ujawnieniu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2016 r., poz. 1721);

11) oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego – w przypadku nauczyciela;

12) oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego – w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego;

13) oświadczenie, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela ( Dz. U. z 2017r. poz. 1189) lub w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1842 z późn. zm.) –  w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego;

14) oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych - w przypadku osoby niebędącej nauczycielem;

15) oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie      z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U.      z 2016 r. poz. 922) w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora.

 

Informuję, iż na żądanie organu prowadzącego publiczną szkołę / placówkę  kandydat zobowiązany jest do przedstawienia oryginałów dokumentów, o których mowa w pkt 2), 4), 5), 11) i 12) niniejszego ogłoszenia.

 

III. Termin i sposób składania ofert.

1. Oferty z podanym imieniem i nazwiskiem, adresem zwrotnym, numerem telefonu komórkowego i dopiskiem – NIE OTWIERAĆ - "Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno – Przedszkolnego  w Piławie Dolnej, ul. Główna 50, 58-241 Piława Dolna’’ należy składać w zamkniętych kopertach  w terminie do dnia 9 sierpnia 2017r. do godziny 14.00;

- osobiście w Sekretariacie Urzędu Gminy Dzierżoniów, ul. Piastowska 1, 58-200 Dzierżoniów,  I piętro, pok. 212;

- pocztą na adres: Urząd  Gminy Dzierżoniów, ul. Piastowska 1, 58-200 Dzierżoniów.

2. Za termin złożenia oferty uznaje się datę wpływu do Urzędu. Oferty, które wpłyną do Urzędu Gminy Dzierżoniów  po terminie wymienionym w ust. 1 nie będą rozpatrywane.

 

 

IV. Informacja o sposobie powiadomienia kandydatów o terminie i miejscu postępowania konkursowego.

1. Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Wójta Gminy Dzierżoniów.

2. O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni pisemnie na wskazany przez kandydata adres zwrotny, nie później niż na 7 dni przez terminem posiedzenia komisji.

 

 


Wytworzył:
Wójt Gminy Dzierżoniów
Udostępnił:
Barbara Kaliska
(2017-07-24 14:03:52)
Ostatnio zmodyfikował:
Barbara Kaliska
(2017-07-24 14:25:31)