III PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONYCH W JODŁOWNIKU I DOBROCINKU, W DNIU 22.09.2017r.                            

 

Lp

Położenie nieruchomości

Oznaczenie nieruchomości wg. księgi wieczystej

Oznaczenie nieruchomości wg. katastru nieruchomości

Powierzchnia działki w [m2]

 

Opis nieruchomości

Cena    nieruchomości

w [zł.]

Wadium 10 %

ceny  wywoław.

w [zł.]

Minimalna wysokość postąpienia w[zł.]

Godzina

Przeprowadzenia

przetargu

 

1

 

Jodłownik

 

SW1D/00023119/6

 

907/9

 

1149

 

niezabudowana

 

23.502,00

 

2.350,00

 

240,00

 

godz. 10.00

 

2

 

Jodłownik

 

SW1D/00023119/6

 

907/10

 

1123

 

niezabudowana

 

26.736,00

 

2.674,00

 

270,00

 

godz. 10.15

 

3

Dobrocinek  obręb Roztocznik

 

SW1D/00016395/2

 

120/2

 

2547

 

niezabudowana

 

56 000,00 zł

 

5 600,00

 

560,00

 

godz. 10.30

 

I.                     Do ceny działki budowlanej osiągniętej w przetargu wykazanej w poz. 1  do 3   zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.

II.                   W obrębie Ostroszowice miejscowości Jodłownik jest obowiązujący miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego zatwierdzony Uchwałą Nr XVI/123/15 Rady Gminy Dzierżoniów z dnia 26 listopada 2015r. teren, na którym położona jest nieruchomość oznaczony jest na rysunku planu symbolem MN/MW z przeznaczeniem na cele zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej pełna treść planu dostępna jest na stronie internetowej www.ug.dzierzoniow.pl 
w zakładce planowanie przestrzenne.

III.                 W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy dla obrębu Roztocznik przyjętym uchwałą XLVII/414/10 Rady Gminy Dzierżoniów w dniu 28.01.2010r. działka nr 120/2 w Dobrocinku położona jest w granicach strefy ,,OW” obserwacji archeologicznej na terenie opisanym symbolem MN 1 z funkcją wiodącą: mieszkalnictwo o charakterze jednorodzinnym. Pełna treść planu zagospodarowania przestrzennego dla w/w nieruchomości dostępna jest na stronie internetowej www.ug.dzierzoniow.pl
 w zakładce planowanie przestrzenne.

IV.                Nabywca nieruchomości gruntowej ponosi koszty notarialne i koszty sądowe związane z dokonaniem wpisów w księdze wieczystej.

V.                  Wykazane do sprzedaży w formie przetargu działki położone w Jodłowniku i Dobrocinku  stanowią własność gminy i są wolne od obciążeń.

VI.                W 6-tygodniowym terminie wyznaczonym w wykazie nieruchomości przeznaczonych do zbycia, które są objęte niniejszym ogłoszeniem, nie wpłynęły żadne wnioski od osób, którym przysługuje pierwszeństwo w jej nabyciu na podstawie art. 34 ust. 1 pkt  1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2016r.  poz. 2147 ze zm.).

VII.              Wykazane do sprzedaży nieruchomości położone w miejscowości Jodłownik zostały przeznaczone do sprzedaży Zarządzeniem nr 309/29/17 Wójta Gminy Dzierżoniów z dnia
21 marca 2017r.,  natomiast nieruchomość położona w miejscowości Dobrocinek obręb Roztocznik została typowana do sprzedaży Zarządzeniem
Nr 295/15/17 Wójta Gminy Dzierżoniów z dnia 28 lutego 2017r.  

VIII.            Prowadzone przetargi nieograniczone w dniu 10.05.2017r., 28.06.2017r.  na działki nr 907/9 i 907/10 w Jodłowniku  oraz w dniu 30.05.2017r. i  18.07.2017r. na  działkę nr 120/2 w Dobrocinku  zostały przeprowadzone z wynikiem negatywnym.

 

Warunki przetargu –

1. Przetarg odbędzie się w siedzibie Urzędu Gminy Dzierżoniów ul. Piastowska 1, pok. nr 216.

2.Wadium w wysokości ustalonej w tabeli należy wpłacić na konto depozytowe Banku Spółdzielczego w Dzierżoniowie nr  91 9527 0007 0039 4457 2000 0008  do dnia 18.09.2017r.
   roku datą dokonania wpłaty wadium jest data uznania rachunku bankowego Gminy. Dowodem wniesienia wadium jest potwierdzenie z banku.

3.Uczestnicy przetargu zobowiązani są posiadać dokument tożsamości,

4. Kandydat na nabywcę oświadcza pisemnie, że zapoznał się z przedmiotem przetargu, warunkami przetargu i przejmuje je bez zastrzeżeń.

5.Kandydatem na nabywcę będzie osoba, która zaoferowała najwyższą cenę.

6.Sprzedaż nieruchomości następuje za cenę osiągniętą w przetargu, cena wraz z podatkiem VAT jest płatna przed podpisaniem umowy notarialnej.

7.Osobie, która wygrała przetarg -wpłacone wadium zostanie wliczone do ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu wadia zwraca się w terminie do 3 dni,  po
   zamknięciu przetargu.

8.Gmina Dzierżoniów zawiadomi osobę ustaloną jako nabywca o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
9.W przypadku uchylenia się Nabywcy od zawarcia umowy notarialnej tj. niestawienie się w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu lub braku wpłaty ceny nieruchomości do
   dnia zawarcia umowy Wójt Gminy Dzierżoniów  może odstąpić od podpisania umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

10. Zastrzega się możliwość odwołania przetargu z ważnych przyczyn.

11. Ogłoszenie zostaje wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Dzierżoniów na co najmniej 30 dni przed wyznaczonym terminem przetargu tj.  od  17.08.2017r.  oraz  na
    stronie   internetowej urzędu pod adresem  www.ug.dzierzoniow.pl

Dodatkowe informacje nt. w/w nieruchomości można uzyskać w Referacie Mienia Komunalnego Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy  pok. nr  205  lub pod nr telefonu  074- 832-56-85

 
 

 

 

 

 


Wytworzył:
B. Wojtasik
(2017-08-16)
Udostępnił:
Barbara Kaliska
(2017-08-16 15:21:28)
Ostatnio zmodyfikował:
Barbara Kaliska
(2017-09-07 09:42:43)