WÓJT GMINY DZIERŻONIÓW  PODAJE DO WIADOMOŚCI
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY
W FORMIE PRZETARGU STANOWIĄCYCH  WŁASNOŚĆ GMINY DZIERŻONIÓW

 

 

Lp

 

Położenie
nieruchomości

 

Nr księgi
wieczystej

 

Nr działki

 

Opis
nieruchomości

 

Powierzchnia nieruchomości

 

Cena

nieruchomości

1

Mościsko

SW1D/00016397/6

245

działka rolna

 1287 m2

      7 000 zł

2

Mościsko

SW1D/00015356/0

85

działka rolna

18584 m2

100 000 zł

3

Nowizna

SW1D/00047118/3

78

działka rolna

21022 m2

110 000 zł

 

  1. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy dla miejscowości Mościsko teren, na którym położona jest działka nr 245 oznaczony jest na rysunku planu symbolem  R1 z funkcją wiodącą: produkcja rolnicza z wykluczeniem zabudowy, w granicach obszaru z udokumentowanymi regionalnymi zasobami wód podziemnych, działka nr 85- teren oznaczony symbolem R1, KDG1 -produkcja rolnicza i komunikacja publiczna, drogi i ulice, natomiast dla miejscowości Nowizna teren, na którym położona jest działka nr 78 - oznaczony symbolem R1 z funkcją wiodącą produkcja rolnicza z wykluczeniem zabudowy.
  2. Pełna treść planu dostępna jest na stronie internetowej www.ug.dzierzoniow.pl  w zakładce planowanie przestrzenne.
  3. W/w  nieruchomości  stanowią własność Gminy, wolne są  od obciążeń i zostały przeznaczone do sprzedaży Zarządzeniami:  Nr 353/73/17 Wójta Gminy Dzierżoniów  z dnia 21 lipca 2017r, Nr 363/83/17 Wójta Gminy Dzierżoniów  z dnia 31 lipca 2017r  i Nr 364/84/17 Wójta Gminy Dzierżoniów  z dnia 31 lipca 2017r.
  4. Działki wyszczególnione w poz. 2 i 3 będą zbywane w przetargu ograniczonym zgodnie z ustawą z dnia 11 kwietnia  2013 r o kształtowaniu ustroju rolnego ( Dz.U. z 2016r poz. 2052 ze zm.).
  5. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt. 1 pkt. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami mogą złożyć wniosek o nabycie w/w działek  w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu.
  6. Wykaz wywiesza się na tablicy ogłoszeń urzędu na 21 dni, tj. od dnia 8.09.2017r do 29.09.2017r ponadto informację o wywieszeniu wykazu zamieszcza się w prasie lokalnej i na  stronach internetowych Urzędu Gminy pod adresem www.ug.dzierzoniow.pl

7.      Bliższe informacje odnośnie sprzedaży można uzyskać w Referacie Mienia Komunalnego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Dzierżoniów, ul. Piastowska 1, tel.(74) 832-56-85.

 


Wytworzył:
Marzena Kozłowska
(2017-09-08)
Udostępnił:
Barbara Kaliska
(2017-09-12 10:36:21)
Ostatnio zmodyfikował:
Barbara Kaliska
(2017-09-12 10:37:00)