WÓJT GMINY DZIERŻONIÓW PODAJE DO WIADOMOŚCI
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO SPRZEDAŻY W FORMIE  BEZPRZETARGOWEJ
STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY DZIERŻONIÓW

 

 

Położenie

nieruchomości

 

Nr księgi wieczystej

 

Nr działki

 

Opis nieruchomości

 

Powierzchnia nieruchomości

 

Cena

nieruchomości

 

      Książnica

 

SW1D/00015268/6

 

49/2

 

działka niezabudowana

 

2523 m2

 

13 800,00 zł

 

 

  1. W  miejscowym planie  zagospodarowania przestrzennego  gminy dla miejscowości  Książnica przyjętym uchwałą nr XXXIX/367/06 Rady Gminy Dzierżoniów z dnia 01 września  2006r., opublikowanym w  Dzienniku Urzędowym Województwa  Dolnośląskiego nr  223  z  2006r.  poz.  3193, działka nr 49/2 położona  jest  w obszarze  opisanym  symbolem   KDg 2  droga  gospodarcza  transportu  rolnego,  w granicach otuliny Ślężańskiego Parku Krajobrazowego. Pełna treść planu zagospodarowania przestrzennego dla w/w nieruchomości dostępna jest na stronie internetowej www.ug.dzierzoniow.pl  w zakładce planowanie przestrzenne.
  2. W/w nieruchomość przeznaczona do sprzedaży stanowi własność Gminy i wolna jest od obciążeń.
  3.  W/w działka została typowana do sprzedaży Zarządzeniem Wójta Gminy Dzierżoniów nr 388/108/17 z dnia  30 marca 2017 roku.
  4. Osoby, którym  przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art.  34 ust. 1 pkt. 1 pkt. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami mogą złożyć wniosek o nabycie  w/w działki w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu.
  5. Wykaz wywiesza się na tablicy ogłoszeń urzędu na 21 dni, tj. od dnia 01.12.2017r, do 22.12.2017r. ponadto informację o wywieszeniu wykazu zamieszcza się w prasie lokalnej i na stronach internetowych Urzędu Gminy pod adresem www.ug.dzierzoniow.pl
  6. Bliższe informacje odnośnie sprzedaży można uzyskać w Referacie Mienia Komunalnego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Dzierżoniów, ul. Piastowska 1, tel.(74) 832-56-85.

 

 

 


Wytworzył:
Bogumiła Wojtasik
(2017-11-30)
Udostępnił:
Barbara Kaliska
(2017-11-30 14:25:23)
Ostatnio zmodyfikował:
Barbara Kaliska
(2017-11-30 14:28:17)