WÓJT GMINY DZIERŻONIÓW PODAJE DO WIADOMOŚCI
WYKAZ  NIERUCHOMOŚCI  STANOWIĄCYCH WŁASNOSĆ GMINY
PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY W FORMIE  BEZPRZETARGOWEJ  NA  3 LATA

 

 

Położenie

Oznaczenie nieruchomości

Księga Wieczysta

 

Powierzchnia

w ha

 

Przeznaczenie terenu do użytkowania

Minimalna wysokość czynszu  za dzierżawę gruntu/rok

Nowizna

108

15240

1,0922

rolnicze

243,13 zł

Mościsko

1120/2

16397

0,7118

rolnicze

148,93zł

Uciechów

142

16398

0,46

rolnicze

84,43 zł

Uciechów

545/2

16398

0,44

rolnicze

92,29 zł

Uciechów

347/4

16398

0,48

rolnicze

94,92 zł

Piława Dolna

1027

44626

0,41

rolnicze

67,70 zł

Ostroszowice

346

16192

1,41

rolnicze

295,76 zł

Owiesno

cz.163/2

16399

0,5048

rolnicze

109,63 zł

Owiesno

181/5

16399

0,2381

rolnicze

38,56 zł

Owiesno

198/7

16399

0,1416

rolnicze

29,70 zł

Owiesno

198/8

16399

0,5073

rolnicze

102,89 zł

Tuszyn

135

16217

0,5587

rolnicze

125,98 zł

Tuszyn

343

16217

0,1427

rolnicze

29,93 zł

 

1.     Opłaty za dzierżawę wnoszone będą do 15 maja i do 15 listopada każdego roku.

2.     Zasady aktualizacji opłat: opłaty za dzierżawę będą aktualizowane raz do roku wzrostem ceny 1 dt żyta ogłaszanej przez GUS przyjętej  do podatku rolnego przez Radę Gminy Dzierżoniów.

3.     Oferty na dzierżawę w/w działek należy składać do dnia 22.12.2017r w sekretariacie Urzędu Gminy Dzierżoniów, ul. Piastowska 1,  w godzinach pracy urzędu w zaklejonych  kopertach z napisem: ,,Oferta na dzierżawę działki nr…  

4.     Bliższe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Dzierżoniów, ul. Piastowska 1, tel. (74) 832-56-85.

5.     Wykaz został wywieszony na tablicy ogłoszeń na 21 dni, tj. od dnia 30.11.2017r do 21.12.2017r, ponadto informację  o wywieszeniu wykazu zamieszcza się w prasie lokalnej i na stronach internetowych urzędu pod adresem  www.ug.dzierzoniow.pl

 


Wytworzył:
M.Kozłoska
(2017-11-30)
Udostępnił:
Barbara Kaliska
(2017-11-30 15:05:07)
Ostatnio zmodyfikował:
Barbara Kaliska
(2017-11-30 15:06:38)