WÓJT GMINY DZIERŻONIÓW PODAJE DO WIADOMOŚCI

WYKAZ LOKALI NIEMIESZKALNYCH  WRAZ  Z GRUNTEM 

PRZEZNACZONYCH   DO SPRZEDAŻY W FORMIE PRZETARGU

Położenie

Nr lokalu

Nr Księgi Wieczystej

Powierzchnia lokalu wraz
z udziałem w gruncie

Cena

nieruchomości lokalowej

Jodłownik 27

nr A

SW1D/00025788/0

9,29 m2

 (1,34 %)

5 000 zł

Jodłownik 37

nr A

SW1D/00025784/2

9,46 m2

 (0,98 %)

5 000 zł

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.    Lokale niemieszkalne przeznaczone do sprzedaży położone są na parterze budynku, na działkach nr 173/32 o pow. 1011m2 i nr 173/36 o pow. 1483m2 w Jodłowniku .

2.      Teren w/w działek w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy posiada wyznaczoną funkcję wiodącą : mieszkalnictwo wielorodzinne wraz z zielenią, niezbędnymi urządzeniami i obiektami pomocniczymi, infrastrukturą techniczną oraz obsługą komunikacyjną i oznaczony jest symbolem MW 7.03.

3.     W/w lokale wolne są od obciążeń finansowych i typowane zostały do sprzedaży  Zarządzeniem Nr 299/19/17 Wójta Gminy Dzierżoniów z dnia  6 marca  2017r i  Zarządzeniem Nr 300/20/17 Wójta Gminy Dzierżoniów z dnia  6 marca  2017r

4.     Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt.1 i pkt.2  ustawy o gospodarce nieruchomościami mogą złożyć wniosek o nabycie w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu.

5.     Wykaz wywiesza się na tablicy ogłoszeń urzędu gminy na 21 dni, od 8.12.2017r do 29.12.2017r, informację  o wywieszeniu wykazu zamieszcza się w prasie lokalnej oraz na stronach internetowych urzędu pod adresem www.ug.dzierzoniow.pl

6.     Bliższe informacje o sprzedaży lokali można uzyskać w Urzędzie Gminy Dzierżoniów, ul. Piastowska 1, pok. nr 205,  tel. 74 832-56-85.

 

 

 

 


Wytworzył:
Marzena Kozłowska
(2017-12-07)
Udostępnił:
Barbara Kaliska
(2017-12-07 14:39:14)
Ostatnio zmodyfikował:
Barbara Kaliska
(2017-12-07 14:41:45)