WÓJT GMINY DZIERŻONIÓW PODAJE DO WIADOMOŚCI WYKAZ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOSĆ GMINY PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY W FORMIE BEZPRZETARGOWEJ NA 3 LATA

 

 Położenie

Oznaczenie nieruchomości

Księga Wieczysta

Powierzchnia

w ha

 Przeznaczenie terenu

do użytkowania

Minimalna wysokość czynszu za dzierżawę gruntu/rok

Owiesno

563

16399

0,63

rolnicze

104,78 zł

Owiesno

582

16397

1,04

rolnicze

280.87 zł

Owiesno

583

16397

0,50

rolnicze

135,03 zł

Ostroszowice

388/2

16192

0,06

rolnicze

20,00 zł

Ostroszowice

228/3,228/4,228/5,228/6 w ½ cz.

15405

0,72

rolnicze

56,64 zł

Ostroszowice

228/3,228/4,228/5,228/6 w ½ cz.

15405

0,72

rolnicze

56,64 zł

Ostroszowice

780/2

16192

0,48

rolnicze

94,86 zł

Ostroszowice

cz. 555/2

16193

0,01

ogródek

20,00 zł

Uciechów

428/2

16398

1,13

rolnicze

185,17 ha

 

  1. Opłaty za dzierżawę wnoszone będą do 15 maja i do 15 listopada każdego roku.

  2. Zasady aktualizacji opłat: opłaty za dzierżawę będą aktualizowane raz do roku wzrostem ceny 1 dt żyta ogłaszanej przez GUS przyjętej
    do podatku rolnego przez Radę Gminy Dzierżoniów.

  3. Oferty na dzierżawę w/w działek należy składać do dnia 4.01.2018r w sekretariacie Urzędu Gminy Dzierżoniów, ul. Piastowska 1,
    w godzinach pracy urzędu w zaklejonych kopertach z napisem: ,,Oferta na dzierżawę działki nr… ”

  4. Bliższe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Dzierżoniów, ul. Piastowska 1, tel. (74) 832-56-85.

  5. Wykaz został wywieszony na tablicy ogłoszeń na 21 dni, tj. od dnia 12.12.2017r do 2.01.2018r, ponadto informację o wywieszeniu wykazu zamieszcza się w prasie lokalnej i na stronach internetowych urzędu pod adresem www.ug.dzierzoniow.pl

 


Wytworzył:
M.Kozłoska (2017-12-12)
Udostępnił:
Barbara Kaliska
(2017-12-12 17:14:19)
Ostatnio zmodyfikował:
Barbara Kaliska
(2017-12-12 17:18:15)