WÓJT GMINY DZIERŻONIÓW OGŁASZA  II PRZETARG USTNY OGRANICZONY  NA  SPRZEDAŻ  NIERUCHOMOŚCI  ROLNYCH W  DNIU 12.03.2018 r

 

 

 

 

 

 

Lp

 

Położenie nieruchomości

 

Oznaczenie nieruchomości wg.

 

księgi wieczystej

 

Oznaczenie

 

nieruchomości wg.  katastru nieruch.

 

Powierzchnia działki

 

w [m2]

 

Opis  nieruchomości

 

Cena    nieruchomości
w [zł]

 

Wadium

 

10 %  ceny  wywoławczej

 

w [zł]

 

Minimalna wysokość postąpienia nie mniej niż 1%

 

w [ zł]

 

Godzina

 

przetargu

1

Mościsko

SW1D/00015356/0

 

85

18584

działka rolna

100 000,00

10 000,00

1 000,00

 

      1100

1.     2

Nowizna

SW1D/00047118/3

 

78

21022

działka rolna

 110 000,00

11 000,00

1 100,00

 

1130

 

1.     W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy dla miejscowości Mościsko teren, na którym położona jest działka nr 85 oznaczony symbolem R1, KDG1 - produkcja rolnicza i komunikacja publiczna, drogi i ulice, natomiast teren, na którym położona jest działka nr 78 w Nowiźnie - oznaczony jest symbolem R1 z funkcją wiodącą produkcja rolnicza z wykluczeniem zabudowy.
Pełna treść planu dostępna jest na stronie internetowej
www.ug.dzierzoniow.pl  w zakładce planowanie przestrzenne.

2.     Przetarg na w/w działki jest ograniczony do rolników indywidualnych i innych podmiotów zgodnie ustawą z dnia 11 kwietnia 2003r o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz.U. z 2017 poz.  2196 ze zm.).

3.     Nabywcy nieruchomości ponoszą koszty notarialne i koszty sądowe związane z dokonaniem wpisów w księdze wieczystej.

4.     I przetarg odbył się 30.01.2018r z wynikiem negatywnym.

 

5.     Wykazane do sprzedaży działki stanowią własność gminy i wolne są od obciążeń finansowych oraz zostały przeznaczone do sprzedaży Zarządzeniami: Nr 363/83/17 Wójta Gminy Dzierżoniów  z dnia 31 lipca 2017r 
i Nr 364/84/17 Wójta Gminy Dzierżoniów  z dnia 31 lipca 2017r.

6.     W 6-tygodniowym terminie wyznaczonym w wykazie nieruchomości przeznaczonej do zbycia, nie wpłynęły żadne wnioski od osób, którym przysługuje pierwszeństwo w jej nabyciu na podstawie art. 34 ust. 1 pkt  1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami.

 

 

 

 

 

Warunki  przetargu

 

1.    Przetarg odbędzie się w siedzibie Urzędu Gminy Dzierżoniów, ul. Piastowska 1, pok. nr 216.  

2.    Wadium w wysokości ustalonej w tabeli należy wpłacić na konto depozytowe Banku Spółdzielczego w Dzierżoniowie nr 91 9527 0007 0039 4457 2000 0008  do dnia  6.03.2018r, datą dokonania wpłaty wadium jest data uznania rachunku bankowego Gminy. Dowodem wniesienia wadium jest potwierdzenie z banku.

3.    W przetargu mogą uczestniczyć rolnicy indywidualni, którzy spełnią warunki nabycia nieruchomości rolnej, o których mowa w art. 7 ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego oraz inne podmioty, które na nabycie uzyskają zgodę Dyrektora Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa OT we Wrocławiu (art. 2a ust. 4 ustawy) oraz złożą pisemne zgłoszenie do tutejszego urzędu wraz załączonymi dokumentami i wpłacą wymagane wadium.

4.    Pisemne zgłoszenie powinno zawierać:

·         oświadczenie rolnika o osobistym prowadzeniu gospodarstwa rolnego od co najmniej 5 lat, poświadczone przez Wójta Gminy Dzierżoniów ,

·         oświadczenie o łącznej powierzchni użytków rolnych wchodzących w skład gospodarstwa, stanowiących własność, użytkowanie wieczyste, będących w samoistnym posiadaniu, dzierżawionych przez rolnika indywidualnego poświadczone przez wójta,

·         zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt stały przez okres co najmniej 5 lat na terenie gminy, na obszarze której jest położona jedna z nieruchomości rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego;

·         dokumenty potwierdzające kwalifikacje rolnicze,

·         oświadczenie, że oferent zapoznał się z przedmiotem przetargu, warunkami przetargu i przyjmuje je bez zastrzeżeń.

 

5.    Pisemne zgłoszenie do uczestniczenia w przetargu należy składać w terminie do dnia  6.03.2018r  do godz. 15 30 w sekretariacie  Urzędu Gminy Dzierżoniów, ul. Piastowska 1, w zaklejonych kopertach z napisem: ,,Przetarg  na działkę nr ………..’’ 

6.    Lista osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w przetargu zostanie wywieszona do dnia  9.03.2018r na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Dzierżoniów, ul. Piastowska 1.

7.    Uczestnicy przetargu zobowiązani są posiadać dokument tożsamości w przypadku osób fizycznych, natomiast osoby prawne - właściwy wypis z rejestru.

8.    Kandydatem na nabywcę będzie osoba, która zaoferowała najwyższą cenę.

9.    Sprzedaż nieruchomości następuje za cenę osiągniętą w przetargu, płatną przed podpisaniem umowy notarialnej.

10. Osobie, która wygrała przetarg - wpłacone wadium zostanie wliczone do ceny nabycia nieruchomości, pozostałym uczestnikom przetargu wadia zwraca się w terminie do 3 dni, po zamknięciu przetargu.

11. Gmina Dzierżoniów zawiadomi osobę ustaloną jako nabywca o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

12. W przypadku uchylenia się nabywcy od zawarcia umowy notarialnej tj. niestawienie się w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu lub braku wpłaty ceny nieruchomości do dnia zawarcia umowy Wójt Gminy Dzierżoniów  może odstąpić od podpisania umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

13. Zastrzega się możliwość odwołania przetargu z ważnych przyczyn.

14. Ogłoszenie zostaje wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Dzierżoniów na co najmniej 30 dni przed wyznaczonym terminem przetargu, tj. od 5.02.2018r. oraz na stronie internetowej urzędu pod adresem  www.ug.dzierzoniow.pl

Dodatkowe informacje o w/w nieruchomościach można uzyskać w Urzędzie Gminy Dzierżoniów, ul. Piastowska 1,  pok. nr  205   lub pod nr telefonu  74 832-56-85.

 
 

 

 

 

 

 


Wytworzył:
Marzena Kozłowska
(2018-02-05)
Udostępnił:
Barbara Kaliska
(2018-02-05 15:28:02)
Ostatnio zmodyfikował:
Barbara Kaliska
(2018-02-05 15:31:01)