Terminy płatnościTerminy płatności zobowiązań powstających w drodze doręczenia decyzji
 1. W przypadku gdy zobowiązanie powstaje na mocy konstytutywnej decyzji organu podatkowego(art.21§1 pkt 2Op.),termin płatności podatku wynosi czternaście dni od daty doręczenia decyzji ustalającej wysokość zobowiązania podatkowego(art.47 § 1 Op.). Termin płatności liczy się w tym przypadku od dnia doręczenia decyzji ( z uwzględnieniem zasady wynikającej z art. 12§1 Op.), a kończy się on z upływem czternastego dnia, licząc od dnia rozpoczynającego bieg terminu. Zasada ta znajduje zastosowanie w przypadku podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości obciążającego osoby fizyczne.
 2. Gdy zobowiązanie podatkowe powstaje w drodze doręczenia decyzji ustalającej jego wysokość, lecz przepisy prawa podatkowego określają kalendarzowe terminy płatności podatku, zasadą jest, że zapłata podatku powinna nastąpić w terminach określonych w tych przepisach, np. w przypadku podatków rolnego, leśnego oraz od nieruchomości obciążających osoby fizyczne, odnośnie których ustawy podatkowe określają kalendarzowe terminy ich płatności stanowiąc, że podatki te płatne są w ratach, w terminach: do 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada roku podatkowego. 
 3. Nie występuje w takim przypadku obowiązek uiszczenia podatku w terminie 14 dni od doręczenia decyzji ustalającej wielkość zobowiązania podatkowego. Jeżeli jednak decyzja taka nie została doręczona podatnikowi na co najmniej 14 dni przed terminem płatności podatku, wówczas przestaje obowiązywać termin kalendarzowy, wynikający z przepisów, lecz obowiązuje termin zapłaty podatku pierwszej raty w okresie czternastu dni od doręczenia decyzji ( art.47§ 2 Op).


Uwagi
 1. Organ podatkowy doręcza pisma za pokwitowaniem przez pocztę, przez swoich pracowników lub przez osoby upoważnione. Pismo doręcza się stronie, a gdy strona działa przez przedstawiciela - temu przedstawicielowi. Jeżeli strona ustanowiła pełnomocnika ,pisma doręcza się pełnomocnikowi ( Art. 144-145 § 1-3 Op)
 2. Odbierający pismo potwierdza doręczenie pisma własnoręcznym podpisem, ze wskazaniem daty doręczenia.
 3. Jeżeli adresat odmawia przyjęcia pisma przesłanego mu przez pocztę lub w inny sposób, pismo zwraca się nadawcy z adnotacją o odmowie jego przyjęcia i datę odmowy, i uznaje się że pismo doręczone zostało w dniu odmowy jego przyjęcia przez adresata ( art.153 § 1-2 Op).

Zachowanie Terminu Płatności

Za termin dokonania zapłaty podatku uważa się :
 1. przy zapłacie gotówką - dzień wpłacania kwoty podatku w kasie organu podatkowego lub na rachunek tego organu w banku , w placówce pocztowej , albo dzień pobrania podatku przez inkasenta.
 2. w obrocie bezgotówkowym  - dzień obciążenia rachunku bankowego podatnika na podstawie polecenia przelewu (art.60 § 1 Op).


Uwagi
 1. Przy ustaleniu, czy zapłata podatku nastąpiła w terminie zastosowanie znajduje przepis (art.12 § 5 Op)..Jeżeli ostatni dzień terminu przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, za ostatni dzień terminu uważa się następny dzień po dniu lub dniach wolnych od pracy.
 2. Podatek nie zapłacony w terminie płatności jest zaległością podatkową (art.51§1 Op), od której pobiera się odsetki za zwłokę(art.53 .Op.) .
 3. Odsetki za zwłokę wpłacane są bez wezwania organu podatkowego.
 4. Jeżeli dokonana wpłata nie pokrywa kwoty zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę, wpłatę tę zalicza się proporcjonalnie na poczet kwoty zaległości podatkowej oraz kwoty odsetek za zwłokę w stosunku, w jakim, w dniu wpłaty, pozostaje kwota zaległości podatkowej do kwoty odsetek za zwłokę (art.55 § 1 Op) W sprawie zaliczenia wpłaty na poczet zaległości podatkowych wydaje się postanowienie , na które służy zażalenie ( art.62 § 4 Op). Jeżeli należność nie zostanie zapłacona w terminie określonym w decyzji lub wynikającym z przepisów prawa, wierzyciel, wysyła do zobowiązanego upomnienie, z zagrożeniem wszczęcia egzekucji po upływie siedmiu dni od dnia doręczenia upomnienia ( R..M.F z dnia 22 listopada2001r. Dz.U. nr 137 poz . 1541 § 3 z póź.zmi).
 5. Koszty upomnienia, o którym mowa w art.15 ustawy z dnia 17 czerwca 1996 r o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, ( Dz.U nr 36 z 1991 r.) wynoszą czterokrotną wartość opłaty dodatkowej pobieranej przez państwowe przedsiębiorstwo użyteczności publicznej „Poczta Polska” za polecenie przesyłki listowej. Koszt upomnienia wynosi 8,80 zł.

Wytworzył:
Udostępnił:
Agnieszka Staniec
(2007-04-03 12:36:26)
Ostatnio zmodyfikował:
Agnieszka Staniec
(2007-04-03 12:39:42)