Odroczenie terminów płatności i rozkładania na raty podatku i zaległości podatkowej.

 

Terminy płatności zobowiązań powstających w drodze doręczenia decyzji

 1. W przypadku gdy zobowiązanie powstaje na mocy konstytutywnej decyzji organu podatkowego(art.21§1 pkt 2Op.),termin płatności podatku wynosi czternaście dni od daty doręczenia decyzji ustalającej wysokość zobowiązania podatkowego(art.47 § 1 Op.). Termin płatności liczy się w tym przypadku od dnia doręczenia decyzji ( z uwzględnieniem zasady wynikającej z art. 12§1 Op.), a kończy się on z upływem czternastego dnia, licząc od dnia rozpoczynającego bieg terminu. Zasada ta znajduje zastosowanie w przypadku podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości obciążającego osoby fizyczne.
 2. Gdy zobowiązanie podatkowe powstaje w drodze doręczenia decyzji ustalającej jego wysokość, lecz przepisy prawa podatkowego określają kalendarzowe terminy płatności podatku, zasadą jest, że zapłata podatku powinna nastąpić w terminach określonych w tych przepisach, np. w przypadku podatków rolnego, leśnego oraz od nieruchomości obciążających osoby fizyczne, odnośnie których ustawy podatkowe określają kalendarzowe terminy ich płatności stanowiąc, że podatki te płatne są w ratach, w terminach: do 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada roku podatkowego.

Nie występuje w takim przypadku obowiązek uiszczenia podatku w terminie 14 dni od doręczenia decyzji ustalającej wielkość zobowiązania podatkowego. Jeżeli jednak decyzja taka nie została doręczona podatnikowi na co najmniej 14 dni przed terminem płatności podatku, wówczas przestaje obowiązywać termin kalendarzowy, wynikający z przepisów, lecz obowiązuje termin zapłaty podatku pierwszej raty w okresie czternastu dni od doręczenia decyzji ( art.47§ 2 Op).

 

Uwagi

 1. Organ podatkowy doręcza pisma za pokwitowaniem przez pocztę, przez swoich pracowników lub przez osoby upoważnione. Pismo doręcza się stronie, a gdy strona działa przez przedstawiciela - temu przedstawicielowi. Jeżeli strona ustanowiła pełnomocnika ,pisma doręcza się pełnomocnikowi ( Art. 144-145 § 1-3 Op).
Odbierający pismo potwierdza doręczenie pisma własnoręcznym podpisem, ze wskazaniem daty doręczenia.

Jeżeli adresat odmawia przyjęcia pisma przesłanego mu przez pocztę lub w inny sposób, pismo zwraca się nadawcy z adnotacją o odmowie jego przyjęcia i datę odmowy, i uznaje się że pismo doręczone zostało w dniu odmowy jego przyjęcia przez adresata ( art.153 § 1-2 Op).

 

Zachowanie Terminu Płatności

Za termin dokonania zapłaty podatku uważa się :

 1. przy zapłacie gotówką – dzień wpłacania kwoty podatku w kasie organu podatkowego lub na rachunek tego organu w banku , w placówce pocztowej , albo dzień pobrania podatku przez inkasenta.
 2. w obrocie bezgotówkowym – dzień obciążenia rachunku bankowego podatnika na podstawie polecenia przelewu (art.60 § 1 Op).

Uwagi

 1. Przy ustaleniu, czy zapłata podatku nastąpiła w terminie zastosowanie znajduje przepis (art.12 § 5 Op)..Jeżeli ostatni dzień terminu przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, za ostatni dzień terminu uważa się następny dzień po dniu lub dniach wolnych od pracy.
 2. Podatek nie zapłacony w terminie płatności jest zaległością podatkową (art.51§1 Op), od której pobiera się odsetki za zwłokę(art.53 .Op.) .
 3. Odsetki za zwłokę wpłacane są bez wezwania organu podatkowego.
  1. Jeżeli dokonana wpłata nie pokrywa kwoty zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę, wpłatę tę zalicza się proporcjonalnie na poczet kwoty zaległości podatkowej oraz kwoty odsetek za zwłokę w stosunku, w jakim, w dniu wpłaty, pozostaje kwota zaległości podatkowej do kwoty odsetek za zwłokę (art.55 § 1 Op)
  2. W sprawie zaliczenia wpłaty na poczet zaległości podatkowych wydaje się postanowienie , na które służy zażalenie ( art.62 § 4 Op)..
 4. Jeżeli należność nie zostanie zapłacona w terminie określonym w decyzji lub wynikającym z przepisów prawa, wierzyciel, wysyła do zobowiązanego upomnienie, z zagrożeniem wszczęcia egzekucji po upływie siedmiu dni od dnia doręczenia upomnienia ( R.M.F z dnia 20 maja 2014r. Dz.U. z 2014r.,  poz . 656 ze zmianami).
 5. Koszty upomnienia, o którym mowa w art.15 ustawy z dnia 17 czerwca 1996 r o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, ( Dz.U. z 2012r., poz. 749 ze mianami) wynoszą czterokrotną wartość opłaty dodatkowej pobieranej przez państwowe przedsiębiorstwo użyteczności publicznej „Poczta Polska” za polecenie przesyłki listowej. Koszt upomnienia wynosi 11,60 zł.

Ulgi uznaniowe


Zakres

Odroczenie terminów płatności i rozkładania na raty podatku i zaległości podatkowej.

 

Miejsce załatwiania

Referat Finansowy

 

Dokumenty dostarczane przez wnioskodawcę:

 1. Wniosek strony
  1. winien zawierać co najmniej treść żądania,( tz. określenie której raty ma dotyczyć odroczenie i do kiedy , bądź rozłożenie na raty i na ile rat) ,wskazanie osoby, od której pochodzi, oraz jej adresu miejsca zamieszkania lub pobytu, siedziby albo miejsca prowadzenia działalności, a także dowody wskazujące ,że zapłata podatku jest niemożliwa w wyznaczonym terminie.
  2. Wniosek powinien być podpisany pełnym imieniem i nazwiskiem ( art. 168 Op).
 2. Odroczenie terminu płatności podatku lub rozłożenie zapłaty podatku na raty, odroczenie lub rozłożenie na raty zapłatę zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę , może nastąpić na wniosek podatnika, w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym.
  1. Odroczenie terminu oznacza jego przesunięcie na datę późniejszą, aniżeli ta ,która wynika z przepisów prawa podatkowego. Odroczenie terminu płatności podatku może nastąpić jedynie przed jego końcowym upływem, oznacza to ,że wniosek o odroczenie terminu płatności podatku powinien być złożony przed upływem tego terminu.
 3. Rozłożenie podatku lub zaległości na raty jest szczególnym rodzajem odroczenia terminu płatności podatku, gdzie przesunięcie terminu na datę późniejszą łączy się z podziałem kwoty podatku na części gdzie każda część ma ustalony inny termin płatności. Rozstrzygnięcie o rozłożeniu na raty zaległości podatkowej musi odnosić się także do odsetek należnych od zaległości podatkowej.
 4. Odroczenie terminu płatności podatku lub rozkładanie na raty zapłaty podatku oraz odroczenie lub rozkładanie na raty zapłaty zaległości podatkowej, na wniosek będącego przedsiębiorcą podatnika następuje zgodnie z przepisami dotyczącymi pomocy de minimis (Rozporządzenie KE 1407?2013 z 18 grudnia 2013r.).
  1. Przedsiębiorcy ubiegający się o pomoc są zobowiązani do przedstawienia organowi udzielającemu pomocy informacji o pomocy udzielonej im w okresie 3 kolejnych lat poprzedzających dzień złożenia wniosku o udzielenie pomoc, niezależnie od jej wartości ,podając w szczególności informacje dotyczące wartości otrzymanej pomocy ,obliczonej zgodnie z art.5 ust.1 oraz jej formach i przeznaczeniu w/g załącznika do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 listopada poz.1654 .
  2. Do czasu przekazania przez przedsiębiorcę tych informacji nie wszczyna się postępowania w sprawie udzielenia pomocy. 
  3. Ponadto należy dostarczyć za w/w okres rozliczenie z podatku dochodowego (CIT,PIT) oraz rozliczenia z okresu bieżącego.
 5. Wnioski składać w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Gminy Dzierżoniów pokój nr122 .

Wynik sprawy – sposób załatwienia

Decyzja (art.207 i 210 Op.)

 

Podstawa prawna

Art.67a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012r., poz. 749 ze zmianami)

 

Termin-czas trwania sprawy

W ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowane – nie później niż w ciągu 2 miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.(art.139 Op.)

O każdym przypadku niezałatwienia sprawy we właściwym terminie organ podatkowy zawiadomi stronę. (art.140 Op.)

 

Uwagi
 1. W przypadku odroczenia terminu płatności podatku lub zaległości podatkowej oraz rozłożenia na raty zapłaty podatku lub zaległości podatkowej – ustalana jest opłata prolongacyjna (art.57 Op) ( Uchwała Rady Gminy Dzierżoniów z dnia 24 czerwca 1999roku nr X /117 /99 ).
  1. stawka opłaty prolongacyjnej wynosi 50 % ogłoszonej na podstawie art.56 § 3 stawki odsetek za zwłokę. Wysokość opłaty prolongacyjnej oblicza się przy zastosowaniu stawki opłaty prolongacyjnej obowiązującej w dniu wydania takiej decyzji.
  2. opłatę prolongacyjną ustala się od odroczonej lub rozkładanej na raty kwoty podatku lub zaległości podatkowej –bez odsetek za zwłokę.
  3. Opłata prolongacyjna naliczana jest od dnia następnego po dniu, w którym złożono podanie w tej sprawie. W przypadku wydania decyzji o rozłożeniu na raty zapłaty podatku lub zaległości podatkowej opłata prolongacyjna jest naliczana odrębnie od każdej raty przypadającej do zapłaty.
  4. terminem płatności opłaty prolongacyjnej jest dzień, w którym zgodnie z decyzją powinna nastąpić zapłata odroczonego podatku lub zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę albo poszczególnych rat, na jakie został rozłożony podatek lub zaległość podatkowa wraz z odsetkami.
  5. zapłata raty przed upływem terminu płatności, nie stanowi podstawy do obniżenia wysokości opłaty prolongacyjnej.
 2. Jeżeli wniosek nie spełnia wymogów określonych przepisami prawa, organ podatkowy wzywa wnoszącego wniosek do usunięcia braków w terminie siedmiu dni, z pouczeniem ,że niewypełnienie tego warunku spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia(art. 169 Op).
 3. Sporządzane są wykazy osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł, wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia  (art.37 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. ustawy o finansach publicznych (Dz.U. nr 157 poz.1240)
Wytworzył:
Referat Finansowo Budżetowy
Udostępnił:
Agnieszka Staniec
(2007-04-03 12:43:59)
Ostatnio zmodyfikował:
Barbara Kaliska
(2014-07-14 12:13:33)