Dodatki mieszkaniowe

 
Zakres

Dodatek mieszkaniowy.
 

Miejsce załatwiania

Zakład Gospodarki Komunalnej
Elżbieta Ogrodnik
tel. 74/ 832-56-73
 

Dokumenty dostarczane przez wnioskodawcę:
  1. Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego
  2. Deklaracja o dochodach gospodarstwa domowego za okres 3 miesięcy kalendarzowych, poprzedzających datę złożenia wniosku.

Wynik sprawy - sposób załatwienia

Decyzja Wójta Gminy
 

Termin - czas trwania sprawy

do 1 - go miesiąca
 

Uwagi
Dodatek mieszkaniowy przysługuje:
1.   najemcom oraz podnajemcom lokali mieszkalnych,
2.   osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych, do których przysługuje im spółdzielcze prawo do lokalu   mieszkalnego,
3.   osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach stanowiących ich własność i właścicielom samodzielnych lokali mieszkalnych,
4.   innym osobom mającym tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego i ponoszącym wydatki związane z jego zajmowaniem,
5.   osobom zajmującym lokal mieszkalny bez tytułu prawnego, oczekującym na przysługujący im lokal zamienny albo socjalny.
 
Dodatek mieszkaniowy przysługuje w/w osobom, jeżeli średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego nie przekracza 175% kwoty najniższej emerytury (636,29 zł) w gospodarstwie jednoosobowym lub 125% tej kwoty w gospodarstwie wieloosobowym.
 
Za dochód uważa się wszelkie przychody po odliczeniu kosztów ich uzyskania oraz po odliczeniu składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe, określonych w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych, chyba że zostały już zaliczone do kosztów uzyskania przychodu. Do dochodu nie wlicza się świadczeń pomocy materialnej dla uczniów, dodatków dla sierot zupełnych, jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia się dziecka, dodatku z tytułu urodzenia dziecka, pomocy w zakresie dożywiania, zasiłków pielęgnacyjnych, zasiłków okresowych z pomocy społecznej, jednorazowych świadczeń pieniężnych i świadczeń w naturze z pomocy społecznej, dodatku mieszkaniowego oraz zapomogi pieniężnej, o której mowa w przepisach o zapomodze pieniężnej dla niektórych emerytów, rencistów i osób pobierających świadczenie przedemerytalne albo zasiłek przedemerytalny w 2007 r.
 
Dochód z prowadzenia gospodarstwa rolnego ustala się na podstawie powierzchni gruntów w hektarach przeliczeniowych i przeciętnego dochodu z 1 hektara przeliczeniowego, ostatnio ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, na podstawie art. 18 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 1993 r. Nr 94, poz. 431, z późn. zm.).
 
Przez gospodarstwo domowe rozumie się gospodarstwo prowadzone przez osobę ubiegającą się o dodatek mieszkaniowy, samodzielnie zajmującą lokal albo gospodarstwo prowadzone przez tę osobę wspólnie z małżonkiem i innymi osobami stale z nią zamieszkującymi i gospodarującymi, które swoje prawa do zamieszkiwania w lokalu wywodzą z prawa tej osoby.
 
Normatywna powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego lub budynku mieszkalnego, w którym znajduje się tylko jeden lokal mieszkalny (dom jednorodzinny), zwana dalej "normatywną powierzchnią", w przeliczeniu na liczbę członków gospodarstwa domowego nie może przekraczać:
1.   35 m2 - dla 1 osoby,
2.   40 m2 - dla 2 osób,
3.   45 m2 - dla 3 osób,
4.   55 m2 - dla 4 osób,
5.   65 m2 - dla 5 osób,
6.   70 m2 - dla 6 osób, a w razie zamieszkiwania w lokalu mieszkalnym większej liczby osób dla każdej kolejnej osoby zwiększa się normatywną powierzchnię tego lokalu o 5 m2.
 
Normatywną powierzchnię powiększa się o 15 m2, jeżeli w lokalu mieszkalnym zamieszkuje osoba niepełnosprawna poruszająca się na wózku lub osoba niepełnosprawna, której niepełnosprawność wymaga zamieszkiwania w oddzielnym pokoju. O wymogu zamieszkiwania w oddzielnym pokoju orzekają powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, o których mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz. 776, z późn. zm.).
 
 
Dodatek mieszkaniowy przysługuje, gdy powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego nie przekracza normatywnej powierzchni o więcej niż:
1/ 30% albo,
2/ 50% pod warunkiem, że udział powierzchni pokoi i kuchni w  powierzchni użytkowej tego lokalu nie przekracza 60%.
Wysokość dodatku mieszkaniowego stanowi różnicę między wydatkami przypadającymi na normatywną powierzchnię użytkową zajmowanego lokalu mieszkalnego, a kwotą  stanowiącą wydatki  poniesione  przez osobę  otrzymującą dodatek w wysokości:
1. 15% dochodów  gospodarstwa domowego - w gospodarstwie jednoosobowym ,
2. 12% dochodów gospodarstwa domowego - w gospodarstwie 2-4 osobowym,
3. 10% dochodów gospodarstwa domowego - w gospodarstwie 5-osobowym i większym.
 
Dodatek mieszkaniowy przyznaje się na okres 6 miesięcy, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu złożenia wniosku.
 
Dodatku mieszkaniowego nie przyznaje się, jeżeli jego kwota byłaby niższa niż 2% kwoty najniższej emerytury w dniu wydania decyzji.
W wypadku stwierdzenia, że osoba której przyznano dodatek mieszkaniowy, nie opłaca na bieżąco  należności za zajmowany lokal mieszkalny, wypłatę dodatku mieszkaniowego wstrzymuje się, w drodze decyzji administracyjnej do czasu uregulowania zaległości. Jeżeli  uregulowanie zaległości nie nastąpi w ciągu 3 miesięcy od dnia wydania decyzji, o której mowa w zdaniu pierwszym decyzja o przyznaniu dodatku mieszkaniowego wygasa.
W przypadku uregulowania należności w terminie  wyżej   określonym  wypłaca się dodatek mieszkaniowy za okres, w którym wypłata była wstrzymana.
Na żądanie organu przyznającego dodatek mieszkaniowy, osoba  pobierająca dodatek jest obowiązana udostępnić  dokumenty potwierdzające wysokość dochodów wykazanych w deklaracji.
Do podstawy obliczenia dodatku mieszkaniowego przyjmuje się wydatki, w wysokości 90% naliczonych i ponoszonych wydatków.
Właściciel domu jednorodzinnego jest obowiązany dołączyć do wniosku dokumenty potwierdzające wielkość powierzchni użytkowej i stan wyposażenia technicznego budynku.
Dodatek mieszkaniowy wypłaca się w terminie do dnia 10 każdego miesiąca z góry.

 
 

Tryb odwoławczy
Odwołanie składa się za pośrednictwem Wójta Gminy Dzierżoniów do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Wałbrzychu w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. Nr 71 z 10.07.2001 poz. 734). Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2001 w sprawie dodatków mieszkaniowych (Dz.U. 01.156.1817)


Wnioski

Deklaracja o wysokości dochodów

Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego

 

 

Wytworzył:
Zakład Gospodarki Komunalnej
Udostępnił:
Barbara Kaliska
(2008-02-26 13:02:33)
Ostatnio zmodyfikował:
Barbara Kaliska
(2012-10-16 11:32:05)