Kierownictwo Urzędu - Sekretarz


Sekretarzem Gminy Dzierżoniów jest :

 • Pan Ryszard Brzeski urzędujący w pokoju nr 10 (I piętro).


Zgodnie z Regulaminem Urzędu:

§ 22

 


Sekretarz Gminy podlega bezpośrednio Wójtowi, a do jego obowiązków należy:
 1. wykonuje zadania w zakresie upoważnienia i polecenia służbowego udzielonego przez Wójta,
 2. nadzoruje i jest odpowiedzialny za sprawy realizowane przez komórki organizacyjne, przyporządkowane dla tego stanowiska w strukturze organizacyjnej Urzędu, stanowiącej załącznik nr 1 do Regulaminu,
 3. koordynowanie współpracy Urzędu z jednostkami organizacyjnymi gminy,
 4. opracowywanie projektów oraz zmian regulaminów, zarządzeń i innych aktów wewnętrznych,
 5. prowadzenie spraw kadrowych kierowników jednostek organizacyjnych,
 6. nadzór nad organizacją pracy w Urzędzie,
 7. przedkładanie Wójtowi Gminy propozycji dotyczących usprawnienia pracy Urzędu,
 8. wykonywanie funkcji zwierzchnika służbowego wobec pracowników bezpośrednio mu podległych,
 9. współdziałanie z Radą Gminy w zakresie inicjatyw uchwałodawczych Wójta oraz nadzorowanie merytoryczne i formalno- prawne przygotowania sesji Rady Gminy,
 10. koordynacja i organizacja spraw związanych z wyborami, referendami i spisami,
 11. nadzorowanie spraw związanych z załatwianiem skarg i wniosków,
 12. wykonywanie innych spraw na polecenie lub z upoważnienia Wójta,
 13. współdziałanie z radcą prawnym w zakresie obsługi prawnej Urzędu.
Wytworzył:
Udostępnił:
Agnieszka Staniec
(2007-02-28 13:14:15)
Ostatnio zmodyfikował:
Barbara Kaliska
(2008-01-07 23:01:22)