Kierownictwo Urzędu - Skarbmik


Skarbnikiem Gminy Dzierżoniów jest :

 • Pani Agnieszka Hul, urzędująca w pokoju nr 2 (parter).


Zgodnie z Regulaminem urzędu:

§ 23


Do zadań Skarbnika - Głównego księgowego budżetu należy:
 1. wykonywanie określonych przepisami prawa obowiązków w zakresie rachunkowości,
 2. kierowanie pracą Referatu Finansowo - Budżetowego,
 3. nadzorowanie i kontrola realizacji budżetu Gminy,
 4. kontrasygnowanie czynności prawnych mogących spowodować powstanie zobowiązań pieniężnych i udzielanie upoważnień innym osobom do dokonywania kontrasygnaty,
 5. współdziałanie w opracowywaniu budżetu,
 6. sporządzanie sprawozdawczości budżetowej,
 7. przygotowywanie okresowych analiz, sprawozdań, ocen i bieżących informacji o sytuacji finansowej Gminy,
 8. nadzorowanie egzekucji oraz windykacji należności podatkowych i opłat ustalonych przez gminę,
 9. zapewnianie właściwego przebiegu procedur pozyskiwania środków z kredytów, obligacji i pożyczek,
 10. wnioskowanie do Wójta o uruchomienie kredytów i pożyczek,
 11. współpraca z Regionalną Izbą Obrachunkową i innymi instytucjami kontrolnymi,
 12. wykonywanie innych zadań przewidzianych przepisami prawa oraz zadań wynikających z poleceń lub upoważnień Wójta.
Wytworzył:
Udostępnił:
Agnieszka Staniec
(2007-02-28 13:20:32)
Ostatnio zmodyfikował:
Barbara Kaliska
(2008-01-07 22:57:54)